യേശുവിനെ സ്തുതി നീ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

             കല്ല്യാണി-ഏകതാളം
                    
                     പല്ലവി
യേശുവിനെ സ്തുതി നീ എന്‍ മനമേ!
യേശുവിനെ സ്തുതി നീ- ക്രിസ്തു..
                 ചരണങ്ങള്‍
1.നാശമില്ലാ സ്വര്‍ഗ്ഗ വാസിയാം ദൈവ
   നന്ദനനാം പരമേശ്വരനായ -യേശുവിനെ

2.നാകഭൂനരകത്രിലോ-കസൃഷ്ടാനര
  ദേഹികള്‍ക്കൊരു നവലോകമുണ്ടാക്കും -യേശുവിനെ

3.ബേതലേ ജനിച്ചു നസ്രേ- തലേ വളര്‍ന്നു
   യറുശലേമരിച്ചുയിര്‍-ശ്രേയസ്സോടു ധരിച്ച- -യേശുവിനെ

4.പാപികള്‍ക്കരുള്‍ തരുആനിഹ വസിച്ചു
  ദീപവഴിയെ നരര്‍ക്കാ-യിഹ തെളിച്ച -യേശുവിനെ

5.ബോധിച്ച സകലവും സാധിച്ചീടാനും
  മോദിച്ചു രക്ഷസമ്പാദിച്ചീടാനും- -യേശുവിനെ

6.വേദവചനപ്പൊരുള്‍ ബോധമാവാനും
  ബാധക..വൈരി നിപാതനാവാനും -യേശുവിനെ