നല്ലോരുഷസ്സിതില്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                        പല്ലവി
നല്ലോരുഷസ്സിതില്‍ വല്ലഭസ്തുതി ചെയ് വാനുണരൂ നീ
                    ചരണങ്ങള്‍
1.ശല്ല്യമാമിരുളകന്നല്ലോയി ഭൂതലം
  നല്ലൊളിവീശി പ്രകാശിക്കുന്നാശകള്‍-............ .......നല്ലോരു

2.കൂരിരുള്‍ തിര നീക്കി കതിരവനിതാ വന്നു
  കരുണയാല്‍ കടാക്ഷിക്കും കാലം നീ കളയാതെ-........നല്ലോരു

3.നോക്കുകീ പ്രഭാതത്തിന്‍ കാഴ്ചകളതിരമ്യ-
  മാക്കുന്ന പരാശക്തിയോര്‍ക്കതന്നകമേ നീ-...............നല്ലോരു

4.തന്നിളം കതിരിനാല്‍ മഞ്ഞിനെ ശിശുസൂര്യന്‍
  പൊന്നിന്‍ കടലില്‍ മുക്കുന്നേശുവുമിവ്വണ്ണം.................നല്ലോരു

5.പുഷ്പങ്ങള്‍ വിടരുന്നു സല്‍ഗന്ധം തുടരുന്നു
  ശശ്പങ്ങളിളം പച്ചപട്ടെങ്ങും വിരിക്കുന്നു-.............. .. ..നല്ലോരു

6.പക്ഷികള്‍ പാടുന്നു ശിക്ഷയില്‍ കൂടുന്നു
  രക്ഷിതഗണം സ്തുതി കീര്‍ത്തനം തേടുന്നു-..................നല്ലോരു

7.യിസ്രായേല്‍ ഹിമമാമെന്‍ കര്‍ത്തനെ സ്മരിക്കും
  മുത്തണിഹിമബിന്ദു ധാത്രിമേല്‍ ലസിക്കുന്നു-..............നല്ലോരു

8.രാവു കഴിവാറായി പകലേറ്റമടുത്തെന്ന
  ദൈവാത്മവിളംബരം ഭൂവെങ്ങും മുഴങ്ങുന്നു-........ .......നല്ലോരു

9.രാവിന്‍ വിലങ്ങു കീഴായി കിടപ്പോര്‍ക്കിതാ
  യോവേല്‍ കാഹളം നിത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ധ്വനിക്കുന്നു-....നല്ലോരു