വരിക സുരാധിപ പരമപരാ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

          പല്ലവി
വരിക സുരാധിപ പരമപരാ
നിന്‍ കരുണാസനം വഴിയായ് സഭയില്‍
         അനുപല്ലവി
ഒരുമനസ്സോടു നിന്‍ തിരുഭവനേ
പരിചോടടിയാര്‍ വരുന്നതു കാണ്‍
         ചരണങ്ങള്‍
1.ഭക്തിയൊടടിയാര്‍ നിന്‍ തൃപ്പാദത്തില്‍
  പ്രാത്ഥന ചെയ്തുവരം ലഭിപ്പാന്‍
  നിത്യവും നിന്‍ പരിശുദ്ധാത്മ
  ശക്തിതന്നരുളാന്‍ ഭജിച്ചീടുമ്പോള്‍............വരിക

2.തിരുമനസ്സിനെക്കുറിച്ചൊരുമനസ്സായ്
   ഇരുവരൊ മൂവരോ വരുന്നിടത്തില്‍
  കരുണയോടെ എഴുന്നരുളുമെന്നു
  തിരുവാചാ അരുളിയ പരമസുതാ-............വരിക

3.വന്നടിയാരുടെ കന്മഷവും
  തിന്മയശേഷവും ദുര്‍മനസ്സും
  ഒന്നോടശേഷവും നീക്കീടേണം
  എന്നും മോക്ഷേ അടിയാര്‍ നില്പാന്‍.........വരിക

4.ദൂതരുടെ സ്തുതിയില്‍ വസിക്കും
   നീതിസ്വരൂപനാം യഹോവായ്ക്കും
  ഭൂതല രക്ഷക മശിഹായ്ക്കും
  പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും സ്തോത്രം...............വരിക