കാണുമീയെന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
  കാണുമീയെന്‍ രാജനേ ഞാന്‍ തന്റെ സൂര്യ
  പ്രഭയെഴുമഴകൊടു കാണുമേയെന്‍ രാജനേ
          കാണും ഞാനെന്‍ രാജനേ- കാണും ഞാന്‍
          കാണും ഞാനെന്‍ രാജനേ- സൂര്യപ്രഭയോടു...
              ചരണങ്ങള്‍
1.പാറക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ ഞാന്‍
  പാര്‍ക്കും നിത്യം പാര്‍ക്കും
  ഭീതി കൂടാതെ പരമിനി.........കാണു

2.എന്റെ വെള്ളം നിശ്ചയം
   എന്റെ അപ്പം എന്റെ അപ്പം
   മുട്ടുകിലൊട്ടും പരമിനി..........കാണു

3. വിസ്തീര്‍ണ്ണമാം ദിക്കിനെ
   വിസ്തീര്‍ണ്ണമാം വിസ്തീര്‍ണ്ണമാം
   ദിക്കു കണ്ടീടും പരമിനി........കാണു

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B5%86%E0%B5%BB" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്