ഇന്നു പകല്‍ മുഴുവന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ഇന്നു പകല്‍ മുഴുവന്‍
കരുണയോടെന്നെ സൂക്ഷിച്ചവനെ
നന്ദിയോടെ തിരുനാമത്തിനു സദാ
വന്ദനം ചെയ്തീടുന്നേന്‍

അന്നവസ്ത്രാദികളും
സുഖം ബലം എന്നിവകള്‍ സമഃസ്തം
തന്നടിയാനെ നിത്യം
പോറ്റീടുന്ന ഉന്നതന്‍ നീ പരനേ

മന്നിടം തന്നിലിന്നും
പലജനം ഖിന്നരായ് മേവിടുമ്പോള്‍
നിന്നടിയാന്നു സുഖം
തന്ന കൃപ വന്ദനീയം പരനേ!

തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെന്നില്‍
വന്നതളവറ്റ നിന്റെ കൃപയാല്‍
മുറ്റും ക്ഷമിക്കണമേ
അടിയനേ ഉറ്റുസ്നേഹിപ്പവനേ

എന്‍ കരുണേശനുടെ
ബലമെഴും തങ്കനാമമെനിക്കു
സങ്കേത പട്ടണമാം
അതിലഹം ശങ്കയെന്യേ വസിക്കും

വല്ലഭന്‍ നീ ഉറങ്ങാതെ
നിന്നെന്നെ നല്ലപോല്‍ കാത്തീടുമ്പോള്‍
ഇല്ല രിപുഗണങ്ങള്‍-
ക്കധികാരംഅല്ലല്‍ പെടുത്തീടുവാന്‍

ശാന്തതയോടു കര്‍ത്താ
തിരുമുമ്പില്‍ ചന്തമായ് ഇന്നുറങ്ങി
സന്തോഷമോടുണരേണം ഞാന്‍
തിരു കാന്തി കണ്ടുല്ലസിപ്പാന്‍-

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍