വരുന്നിതാ നാഥന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

        
               പല്ലവി
     വരുന്നിതാ നാഥന്‍- വാഴുവാന്‍ ഭൂമൗ
     നിരന്ന തന്‍ പരിവാര പദവികളോടെ
            ചരണങ്ങള്‍
1.നരന്നു വാഴ്വാന്‍ ഭൂമി-യൊരുക്കിനാനാദിയില്‍
  നരനുടെ മരണത്താല്‍ നടന്നില്ലതെന്നാല്‍-..........വരുന്നിതാ

2.നരസുതനായവന്‍- മരിച്ചുയിര്‍ത്താകയാല്‍
  ഭരണമീ ഭൂമേല്‍ ചെയ് വാന്‍ ലഭിച്ചവകാശം........വരുന്നിതാ

3.പിതൃഭരണാസനമവന്നു ദേവന്‍ നല്‍കും-
  മധിപനാമവനെന്നു പ്രവചനമുണ്ട്-.......................വരുന്നിതാ

4.ഭരിച്ച ഭരണങ്ങള്‍ മറിച്ചു നീക്കിത്തന്റെ
  വരിച്ച സതിയോടൊത്തു ഭരിച്ചിരുന്നീടാന്‍-............വരുന്നിതാ

5.കഠിന നിയമങ്ങള്‍ തടവു ചെയ്തെങ്ങും തന്‍
  കുടിലത വിട്ടു ധര്‍മ്മം നടത്തുവതിന്നായ്-..............വരുന്നിതാ

6.തന്നുടെ പേര്‍ക്കായ് മന്നിലലിഞ്ഞ തന്‍
  നിന്ദിത ജനങ്ങള്‍ നിലവിളി നീക്കാന്‍....................വരുന്നിതാ

7.തിരുജനങ്ങള്‍ക്കേറ്റം- ദുരിതമിയറ്റിയോ-
  രരികുലങ്ങള്‍ക്കു തക്ക പ്രതികാരം ചെയ് വാന്‍...വരുന്നിതാ

8.പരമപിതാവിന്റെ - തിരുഹിതമൊത്തു ഭൂ-
  യരുശലേം പുരി രാജനഗരമാക്കീടാന്‍..................വരുന്നിതാ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍