പരമകരുണാരസരാശേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പരമ കരുണാ രസരാശെ
ഓ, പരമ കരുണാ രസരാശെ

പാരിതില്‍ പതകിയാമെനിക്കായി നീ
പരമ ഭവനമതിനെ വെടിഞ്ഞ
കരുണ യൊരുപൊഴുതറിവതി ന്നിടരരുവതി - ന്നരുളിന
കരണമതു തവ ചരണമാം മമ ശരണമാം ഭവഃ തരണമാമയി

നാഥ നിന്‍ ആവിയെന്‍ നാവില്‍ വന്നാകയാല്‍
നവമായുദിക്കും സ്തുതികള്‍ ധ്വനിക്കും
നലമോടഹമുര ചെയ്തിടും മമ ചെയ്തിടും നിന്‍ കൃപ
കലിതസുഖമിഹ മരുവിടും സ്തവ മുരുവിടും ദയ പെരുകിടുന്നൊരു