യേശു എന്‍ ആത്മസഖേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

             "Jesus lover of my soul"- തര്‍ജ്ജിമ

1.യേശു എന്‍ ആത്മസഖേ! നിന്‍ മാര്‍വ്വില്‍ ഞാന്‍ ചേരട്ടേ
   ഈ ലോകമാം വാരിധേ തിരകള്‍ ഉയരുന്നേ!
   ഘോരമാം കോള്‍ ശാന്തമായ് തീരും വരെ രക്ഷകാ
   എന്‍ ജീവനെ കാക്കുക നിന്‍ അന്തികേ ഭദ്രമായ്

2.വേറേ സങ്കേതമില്ലേ എനിക്കാശ്രയം നീ താന്‍
   നാഥാ കൈവെടിയല്ലേ കാത്തുസൂക്ഷിക്ക സദാ
  കര്‍ത്താ നീ എന്‍ ആശ്രയം തൃപ്പാദം എന്‍ ശരണം
  നിന്‍ ചിറകിന്‍ കീഴെന്നും ചേര്‍ത്തുസൂക്ഷിച്ചീടേണം

3.ക്രിസ്തോ! എന്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ നിറവേറുന്നു
   ഏഴകള്‍ നിരാശ്രയര്‍ക്കാധാരം നീ ആകുന്നു
   നീതിമാന്‍ നീ നിര്‍മ്മലന്‍ മഹാ മ്ലേശ്ചന്‍ ഞാന്‍ മുറ്റും
   പാപി ഞാന്‍ മാ പാപി ഞാന്‍ കൃപസത്യം നീ മുറ്റും.

4. കാരുണ്യവരാനിധേ! കന്മഷം കഴുകുക
   നിത്യജീവ വെള്ളമെന്‍ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കട്ടേ
   ജീവന്നുറവാം നാഥാ ഞാനേറേ കുടിക്കട്ടെ
   എന്നുള്ളില്‍ ഉയരുക നിത്യകാലം ഒക്കെയും.