എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന്‍ സ്നേഹം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


എന്നുള്ളില്‍ എന്നും വസിച്ചീടുവാന്‍ - എന്ന രീതി
              

                             പല്ലവി
എന്തതിശയമെ ദൈവത്തിന്‍സ്നേഹം
എത്ര മനോഹരമേ! അതു
ചിന്തയില്‍ അടങ്ങാ- സിന്ധു സമാനമായ്
സന്തതം കാണുന്നു ഞാന്‍.................................എന്തതിശയമെ
                         അനുപല്ലവി
1.ദൈവമെ നിന്‍ മഹാ സ്നേഹമതിന്‍ വിധം
   ആര്‍ക്കു ചിന്തിച്ചറിയാം-
   എനിക്കാവതില്ലേ അതിന്‍ ആഴമളന്നിടാന്‍
   എത്ര ബഹുലമഹോ!.....................................എന്തതിശയമെ

2.ആയിരം ആയിരം നാവുകളാലതു
   വര്‍ണ്ണിപ്പതിനെളുതോ-പതി-
   നായിരത്തിങ്കലൊരംശം ചൊല്ലീടുവാന്‍
   പാരിലസാധ്യമഹോ-.........................................എന്തതിശയമെ

3.മോദമെഴും തിരു മാര്‍വ്വിലുല്ലാസമായ്
   സന്തതം ചേര്‍ന്നിരുന്ന-ഏക-
   ജാതനാം യേശുവെ പാതകര്‍ക്കായ് തന്ന
   സ്നേഹമതിശയമേ...........................................എന്തതിശയമെ

3.പാപത്താല്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ കോപിപ്പിച്ചുള്ളൊരു
   കാലത്തിലും ദയവായ് -സ്നേഹ-
   വാപിയെ നീയെന്നെ സ്നേഹിച്ചതോര്‍ത്തെന്നില്‍
   ആശ്ച്യര്യം ഏറിടുന്നേ........................................എന്തതിശയമെ

4.ജീവിതത്തില്‍ പല വീഴ്ചകള്‍ വന്നിട്ടും
   ഒട്ടും നിഷേധിക്കാതെ-എന്നെ-
   കേവലം സ്നേഹിച്ചു പാലിച്ചീടും തവ
   സ്നേഹമതുല്ല്യമഹോ...........................................എന്തതിശയമെ