ദേവാ നന്ദനാ! വന്ദനം

സുരുട്ടി - മിശ്രചാപ്പ്

പല്ലവി

ദേവാ നന്ദനാ! വന്ദനം- ജീവനാഥനാം
ദേവാ നന്ദനാ! വന്ദനം...


അനുപല്ലവി

ദേവനന്ദനേ! പി-താവിന്‍ വലഭാഗത്തില്‍
മേവിക്കൊണ്ടു ദിനവും- ദിവ്യ സ്തുതികളേല്‍ക്കും


ചരണങ്ങള്‍

കന്യാനന്ദനാ! വന്ദനം- ഭൂതലേ വന്ന
ഉന്നതാധിപാ! വന്ദനം......
മന്നില്‍ ദുരിതം പൂണ്ടുഴന്നു പരിതാപപ്പെ-
ടുന്ന മനുജരെക്ക-നിഞ്ഞു വീണ്ടുകൊണ്ടൊരു-
(ദേവാ...)


ഘോര സര്‍പ്പമാം സാത്താന്റെ- ശിരസ്സു ചത-
ച്ചോരു നാഥനേ വന്ദനം.....
ക്രൂരവേദനയേറ്റു ക്രൂശ്ശില്‍ മരിച്ചുയിര്‍ത്തു
പാരം ബഹുമാനം പൂ-ണ്ടാരോഹണ മായോനെ
(ദേവാ...)


വേദ കാരണ കര്‍ത്തനേ! സര്‍വ്വ ലൊകങ്ങള്‍-
ക്കാദി കാരണാ! വന്ദനം.......
ദൂതര്‍ക്കും മനുജരിന്‍ - ജാതിക്കു മധിപനായ്
നീതിയോടെ ഭരണം- ചെയ്തരുളുന്നവനാം-
(ദേവാ...)


കരുണ നിറഞ്ഞ കര്‍ത്താവേ! അശുദ്ധി നീക്കാന്‍
ഉറവതുറന്ന സൃഷ്ടാവേ!
ദുരിതമൊഴിച്ചെങ്ങളെ- അരികില്‍ വിളിച്ചു കൃപാ
വരങ്ങള്‍ തന്നിടുവാന്‍ നിന്‍ കരളലിഞ്ഞിടേണമേ
(ദേവാ...)