സ്തോത്രമേശുവേ സ്തോത്രമേശുവേ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                      ആദിതാളം
                       പല്ലവി
സ്തോത്രം യേശുവേ! സ്തോത്രം യേശുവേ! നിന്നെ-
മാത്രം നന്ദിയോടെയെന്നും വാഴിത്തിപാടും ഞാന്‍
                    ചരണങ്ങള്‍
1.ദാസനാമെന്റെ നാശമകറ്റാന്‍
  നര വേഷമായവതരിച്ച ദൈവജാതനേ-

2.പാപത്തിന്നുടെ ശാപശിക്ഷയാം
   ദൈവകോപത്തീയില്‍ വെന്തെരിഞ്ഞ ജീവനാഥനേ-

3.ശത്രുവാമെന്നെ നിന്‍ പുത്രനാക്കുവാന്‍ എന്നില്‍
   ചേര്‍ത്തനിന്‍ കൃപക്കനന്തം സ്തോത്രം യേശുവേ-

4.ആര്‍ത്തികള്‍ തീര്‍ത്ത കരുണാസമുദ്രമേ
   നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ് വാനെന്നെയെന്നും പാത്രനാക്കുക-

5.ജീവനാഥനേ ദേവനന്ദനാ നിന്റെ
   ജീവനെന്നില്‍ തന്നതിന്നായ് സ്തോത്രം യേശുവേ-

6.നാശലോകത്തില്‍ ദാസനാമെന്നെ സല്‍പ്രകാശമായ്
  നടത്തിടേണം യേശുനാഥനേ.