അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോള്‍ അയക്ക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോള്‍ അയക്ക
രചന:മോശവത്സലശാസ്ത്രികള്‍

അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോള്‍ അയക്ക
അടിയാരെ യഹോവായേ
മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനേ
വന്ദനം നിനക്കാമ്മീന്‍

കരുണായിന്നാസനത്തില്‍നിന്നു
കൃപ അടിയങ്ങള്‍ മേല്‍
വരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരിക്കണം
രാപകല്‍ വന്ദനം നിനക്കാമ്മീന്‍

തിരുസമാധാനവാക്യം അടിയാര്‍
സ്ഥിരപ്പെടാന്‍ അരുള്‍ക ഇപ്പോള്‍
അരുമയേറും വേദമരുളിയ പരനേ
ഹാലേലുയ്യാ ആമ്മീന്‍