വാനലോകത്തെഴുന്നള്ളിനാന്‍

മധ്യമാവതി - ആദിതാളം

പല്ലവി

വാന ലോക ത്തെഴുന്നെള്ളിനാന്‍ ശ്രീയേശു നാഥന്‍
വാന ലോക ത്തെഴുന്നെള്ളിനാന്‍


അനുപല്ലവി

വാന ലോകത്തെഴുന്നെള്ളിനാ-നൊലിവു മലയില്‍ നീ-
ന്നാനന മുയര്‍ത്തി ശിഷ്യര്‍-വാനില്‍ നോക്കി നിന്നീടവേ- വാന


ചരണങ്ങള്‍


വിണ്ണുലകത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങി- മനുജനായി
വന്നു മല്‍ഗുരുവായ് വിളങ്ങി...
പൊന്നു ശിഷ്യരോടുപദേശം- നന്മ ചെയ്തു ന-
ടന്നറിയിച്ചു സുവിശേഷം....
മന്നിടത്തുള്ളോര്‍ക്കും ചോര-ചിന്നി മരിച്ചു മരണം-
വെന്നുയിര്‍ത്തു നാല്പതാം നാ-ളിന്നിലം വിട്ടുജയമായ്-


മല്‍കിസദേക്കിന്റെ ക്രമത്തില്‍- പുരോഹിതവേ-
ലയ്ക്കു തന്റെ സ്വന്ത രക്തത്തെ
തൃക്കരത്തങ്കത്തളികയില്‍- ഏന്തിയതിങ്കല്‍
മുക്കിയ വിരലുള്ളവനായ്..
ഇക്കുല പാപ മൊക്കെയ്ക്കും തക്ക പരിഹാരം- ചെയവാന്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗമാം വിശുദ്ധസ്ഥലം നോക്കി മഹാപുരോഹിതന്‍


തന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നോര്‍ക്കായി--ട്ടഴിവില്ലാത്ത
മന്ദിരമതൊരുക്കുവാനായി...
എന്നുമവരോടിരിപ്പാനായ്- സത്യത്മാവെ പ-
കര്‍ന്നവര്‍ക്കു കൊടുപ്പാനായി...
ഉന്നതന്‍ വലഭാഗത്തിരുന്നു- പക്ഷവാദം ചെയ്തു
തന്നുടയോര്‍ക്കു മോചനം തന്നു-രക്ഷിപ്പതിനായി


സേനയിന്‍ കര്‍ത്തന്‍ പരിശുദ്ധന്‍ -എന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗീയ-
സേനകള്‍ സ്തുതിച്ചു പാടവേ
വാന മാര്‍ന്ന ശിഷ്യര്‍ മുഖത്തേല്‍ തിരു കടാക്ഷം
വീണു വിടര്‍ന്നു വിളങ്ങവേ....
വാനവര്‍ സാക്ഷി നല്‍കവേ..മാനവര്‍ പാപം നീങ്ങവേ
കാണികള്‍ കാഴ്ചയില്‍ നിന്നു-വാന മേഘത്തില്‍ മറഞ്ഞു.