വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

          ഏകതാളം
           പല്ലവി
വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാ!
നിന്റെ കൃപയ്ക്കായ് എന്നുമേ
    
           ചരണങ്ങള്‍

1.ഇന്നുഷസ്സിന്‍ പ്രഭകാണ്മതിനായ്
  തന്നകൃപ യോര്‍ത്തിതാ-.....................വന്ദനം

2.പോയ രാവില്‍ എന്നെ കാവല്‍ ചെയ്ത
   നായകനേ നന്ദിയായ്-......................വന്ദനം

3.ഇന്നലേക്കാള്‍ ഇന്നു നിന്നോടേറ്റം
   ചേര്‍ന്നു ജീവിക്കേണം ഞാന്‍-............വന്ദനം

4.ഇന്നു നിന്റെ അത്മശക്തിമൂലം
   എന്നെ മുറ്റും കാക്കുകാ-......................വന്ദനം

5.നിന്‍ മുഖത്തിലുള്ള ദിവ്യ കാന്തി
   എന്മേല്‍ ശോഭിക്കേണമേ-.................വന്ദനം

6.അഴിയാത്ത ജീവശക്തി
   ഒഴിയാതെ പാര്‍ക്കേണം-....................വന്ദനം