പാപി വരിക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

                  പല്ലവി
പാപി വരിക പരനെയറിക തവ
പാപമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞേറ്റു പറക പറക...
             ചരണങ്ങള്‍
1.പാപമേതെന്നറിക ആകെ നിങ്കേന്നറിക
  പാപശിക്ഷ മരണമെന്നറിക തിരിക..................പാപി

2.ജീവനെത്തേടുക വേഗമായോടിടുക
  ജീവന്‍ നല്‍കും കാല്‍വറിയോടണക തിരിക........പാപി

3.ആവലോടിക്ഷണം ക്രൂശോടണഞ്ഞീടുകില്‍
  ജീവനവനൗദാര്യമായരുളും സ്ഥിരമായ്................പാപി

4.പുത്രനില്‍ വിശ്വസിച്ചീടുന്ന നരര്‍ക്കിന്നു
  നിത്യരക്ഷ ലഭിക്കുവാന്‍ തടവില്ലുടനേ..................പാപി

5.സത്യാത്മാപറയുന്നു കേള്‍ക്കുവോനും പറയാം
  ഇഛിപ്പോര്‍ക്കു ജീവവെള്ളം വെറുതെ വാങ്ങിടാം....പാപി

6.ക്രിസ്തുകാന്തയുമിതാ ശക്തിയായ് വിളിക്കുന്നു
  സ്വസ്ഥത ലഭിപ്പതിന്നു വഴിയിതൊന്നു താന്‍..........പാപി.

7.ജീവജലത്തിന്നുറവയൊഴുകും നിന്നില്‍
  ജീവനെങ്ങും വ്യാപിപ്പതിനാല്‍ മരണം നീങ്ങിടും.....പാപി

8.അന്ധകാരം നീങ്ങിയെന്തു വെളിച്ചമാകും!
  സ്വന്തമെല്ലാം പ്രഭ തിങ്ങി നിറയും ദൃഢമായ്.........പാപി

9.മൂഢബോധമൊഴിയും കേടകന്നു തിരിയും
  ഗാഢമായ ജ്ഞാനമുള്ളില്‍ കലരും വളരും...........പാപി

10.ഇദ്ധിനമിന്നു നീ നഷ്ടമാക്കീടുമെങ്കില്‍
  മറ്റൊരു ദിനം നിനക്കു താരമായ് വരുമോ?...........പാപി

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%AA%E0%B4%BF_%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്