അഖിലേശ നന്ദനനു

ഖണ്ഡചാപ്പ്

ചരണങ്ങള്‍

അഖിലേശനന്ദനനു അഖിലാണ്ഡ നായകനു
അഖിലഗുണമുടയോരു പരമേശനു
ഇഹലോകമതില്‍-മനുജമകനായി വന്നവനു
സകലാധികാരമുള്ള മനുവേലനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


ദുരിതാഴിയതില്‍ വീണു-പരിതാപമോടുഴലും
നരരോടുപെരുതായ-കരുണപൂണ്ടു
കരളലിഞ്ഞു കനകതല-മതില്‍ മരുവും താതനുടെ
തിരുമാര്‍വ്വു വിട്ടോരു-മനുവേലനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


ധരണീതി-ലെളിയൊരുനരനായി- ബേതലേം
പുരിയില്‍ തിരുവവതാരം ചെയ്തവന്നു
പരിചോടു പന്തിരുവ-രോടു യൂദനഗരികളിന്‍
തിരുമൊഴികള്‍ പൊഴിഞ്ഞോരു-മനുവേലനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


കുഷ്ഠരോഗങ്ങളേയും പൊട്ടിയ കണ്‍കളേയും
മറ്റു പല ദീനമുള്ളോരെയും
മുറ്റും സുഖമാക്കി-മൃത്യുവന്നൊര്‍കളേയും
പെട്ടെന്നുയിര്‍പ്പിച്ച-മനുവേലനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


ഘനപീഡപൂണ്ടവന്നു കാല്‍വറിയില്‍ മരിച്ചവന്നു
ദിനം മൂന്നിലുയിര്‍ത്തെഴുന്നു- വന്ന പരന്നു
കനകതലമെഴുന്നു പിതൃ-വലമമര്‍ന്നു മദ്ധ്യസ്ഥത
കനിവോടു ചെയ്യുന്ന- മനുവേലനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


കാഹളങ്ങള്‍ ധ്വനിച്ചീടവെ-മേഘാഗ്നിജ്വലിച്ചീടവേ
വേഗമൊടു ദൂതഗണ പാഞ്ഞുവരവെ
ലോകാവസാനമതില്‍- മേഘങ്ങളില്‍ കോടി
സൂര്യനെ പ്പൊലെ വരും മനുവേലനു-
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


ശത്രുവാം സാത്താനെ-കെട്ടിവരിഞ്ഞാഴത്തില്‍
ഇട്ടടച്ചുമുദ്രയതുവെയ്ക്കുന്നവനു
ഇദ്ധരയെ പുതുതാക്കി- ഭക്തരോടിങ്ങായിരമാ
ണ്ടുത്തമമായി വാഴുന്ന -മനുവേഅനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)


പരമസുതരായോര്‍ക്കും- പാരിടമടക്കിയും
പരമശാലേം പുരി-പാരിതിലിറക്കിയും
പരമ സന്തോഷങ്ങള്‍- പാരിതില്‍ വരുത്തിയും
പരിചൊടുവാഴുന്ന-മനുവേലനു
ജയമംഗളം നിത്യ ശുഭമംഗളം --(2)