നാരായണസ്തവം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ശ്രീപത്മനാഭാ! മുങ്കുന്ദാ! മുരാന്തകാ!
നാരായണാ! നിന്മെയ് കാണുമാറാകണം.
പച്ചക്കല്ലൊത്ത തിരുമേനിയും നിന്റെ
പിച്ചക്കളികളും കാണുമാറാകണം.(ശ്രീ)
പാലാഴിമങ്കതന്‍ പുണ്യപ്പൊലിമയാം
കോലമെന്നുള്ളത്തില്‍ കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പിച്ചകമാലയും താലിയും കിങ്ങിണി
ഒച്ചപൂണ്ടമ്മേനി കാണുമാറാകണം (ശ്രീ)
പീലിക്കാര്‍കൂന്തലും ചാന്തും തൊടുകുറി
ബാലസ്വഭാവവും കാണുമാറാകണം (ശ്രീ)
പുഞ്ചിരിക്കൊഞ്ചലും ചഞ്ചലാപാംഗവും
നെഞ്ചകത്തെപ്പൊഴും കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പൂതനതന്‍ മുലയുണ്ടൊരു പൈതലിന്‍
ചാതുരിയും ചിത്തേ കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പെണ്‍പൈതല്‍ മാറി യശോദ വളര്‍ത്തിയൊ
രാണ്‍പൈതലേ നിന്നെ കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പേരും പെരുപ്പവും ചൊല്‍കവല്ലായ്കയാം
പത്മനഭാ! നിന്മെയ് കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പൈപെരുത്തച്ചിമാര്‍വീടുകളില്‍ പുക്ക്
വെണ്ണകട്ടുണ്ണിയേ കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പൊന്നിന്‍ചിലമ്പും പുലിനഖമോതിരം
എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണനെ കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പോരാടി മല്ലരേ മെല്ലെഞെരിച്ചുകൊ-
ന്നാരോമല്‍പൂമേനി കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പൌരുഷംകൊണ്ടു പതിനാലു ലോകവും
പാലിച്ച കോലത്തെ കാണുമാറാകണം. (ശ്രീ)
പാശംകൊണ്ടന്തകന്‍ കെട്ടിയിഴയ്ക്കുമ്പോള്‍
ആലസ്യം തീര്‍ത്തെന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം.(ശ്രീ)

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A3%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B5%E0%B4%82" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്