പാര്‍ത്ഥസാരഥീസ്തവം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പാര്‍ത്ഥസാരഥീസ്തവം വൃത്തം:കുസുമമഞ്ജരി

1

പങ്കജാക്ഷ! ഗതശൃംഖലം പുഴ കടത്തി നിന്നെ നിജപുത്ര,മ-
പ്പെണ്‍കിടാവിനെ വിരഞ്ഞെടുത്തു വസുദേവര്‍ കംസനു കൊടുത്ത നാള്‍
അംഘ്രിണാ പൊഴുതുകൊണ്ടു ചാടുടനുരുട്ടിനാ,കില രണാങ്കണേ
സങ്കടോപശമനായ പാര്‍ത്ഥനു രഥം കിടാകുക തുടങ്ങിനാന്‍

2

കെട്ടിവാര്‍കുഴല്‍ വകഞ്ഞു പിന്നിലളകേഷുപീലികള്‍ തൊടുത്തു പൂ-
മ്പട്ടുകൊണ്ടു വടിവൊടടുത്തുരസി ഹാരമൊട്ടു വനമാലയും
പൊട്ടണിഞ്ഞ നിടിലത്തടത്തിലുടല്‍ പാര്‍ത്തു പാര്‍ത്ഥരഥമേത്യച-
മ്മട്ടി മുഷ്ടിയില്‍ മുറുക്കിനിന്നരുളുമിഷ്ടദൈവതമുപാസ്മഹേ.

3

ചെറ്റഴിഞ്ഞ ചികുരോല്‍ക്കരം ചെറിയ താരകേശകല തോറ്റ തൂ-
നെറ്റിപാടു ചിതറും വിയര്‍പ്പിലൊളിവുറ്റു പറ്റിന ഘനാളകാം
ഏറ്റുവാനഭിമുഖീകൃത പ്രതിനവപ്രതോദവലയാമൊരന്‍-
പുറ്റു കാമപി കൃപാം കിരീടിരഥരത്നദീപകലികാം ഭജേ

4

നൂതനേന്ദുരമണീയഫാലഭുവിപാകിടും ചില മനോഹര-
സ്വേദപാതമൃദിതാളകേ,രഥപരാഗപൂര പരിശോഭിതേ
പാതി ചിമ്മിന വിലോചനേ വിഹര,മന്ദഹാസമയ ചന്ദ്രികാ-
ശീതളേ തിരുമുഖേ മനോവിജിതസാരസേ വിജയസാരഥേഃ

5

തൂയ ഘര്‍മ്മകണബിന്ദു സുന്ദരലലാടമര്‍ജ്ജുനശരോല്‍ക്കരാല്‍
പായുമര്‍ജ്ജുനസുയോധനാദിപരിഭൂതിജാതഹസിതാങ്കുരം
സായകം മുതുകിലേല്‌കുമാറുഴറി നീയമാനരഥകായമാ-
നായ ചാരുകബരീഭരം കനിവൊടായര്‍നായകമുപാസ്മഹേ

6

അര്‍ദ്ധമീലിത വിലോചനം വരതുരംഗപൂരഖുരമേറ്റൊരാ
യുദ്ധഭൂമിയിലുറും നറും പൊടി പൊഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ കബരീബരം
ഹസ്തപങ്കജലസല്‍ പ്രതോദമധിചിത്തമസ്തു മമ പാര്‍ത്ഥസാ-
രഥ്യകേളിലളിതം മനോജ്ഞമൊരുവസ്തു യാദവകുലോദ്ഭവം

7

മൂടുമാറു ഭുവനം തുരംഗരജസാപതംഗജ മനോബലം
വാടുമാറു ജയമീടുമാറു വിജയന്നു വിക്രമപയോനിധേഃ
പേടിപൂണ്ടു പടതോറ്റു മാറ്റലരതീവ നൂറ്റവര്‍കളമ്പുമേ-
റ്റോടുമാറരിയ തേര്‍കിടാകിന പുരാണധാമ കലയാമഹേ

8

ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രമയ കാട്ടിലര്‍ക്കസുതസാലമൂലഭുവി കത്തുമ-
പ്പാര്‍ത്ഥപാവകശിഖാകലാപകളനേസമീരണധുരന്ധരം
പോര്‍ത്തലത്തു കുതിരക്കുളമ്പു കിളറിപ്പൊടിഞ്ഞ പൊടിധൂമ്രമ-
ത്തേര്‍ത്തടസ്ഥിതമൊരോത്തിലുള്ള പരമാര്‍ത്ഥവസ്തു പരിപാഹി മാം

9

പീലി ചിന്നി വിരിയുന്ന വേണിയില്‍ മറഞ്ഞ കോമളമുഖാബ്ജമാ-
ലോലഹാരനവഹേമസൂത്ര വനമാലികാ മകരകുണ്ഡലം
ഫാലബാലമതിമേലണിഞ്ഞ കമനീയഘര്‍മകണികാങ്കുരം
കോലമഞ്ചിതരഥം ഗതം ജയതി ജൈഷ്ണവം കിമപി വൈഷ്ണവം.

10

പാതു യാദവകുലേ പിറന്നിനിയ ഗോപസദ്മനി വളര്‍ന്നൊരാ
മാതൃതന്‍ മുലനുകര്‍ന്നു പാല്‍ തയിര്‍ കവര്‍ന്നു കൊന്നു നിജ മാതുലം
ദൂതനായ്‌ മഹിതപാണ്ഡവര്‍ക്കപി ച സൂതനായ്‌ കുരുകുലംമുടി-
ച്ചാധി മേദിനിയില്‍ മാറ്റി വേടര്‍ശരമേറ്റ പോറ്റി പരിപാഹി മാം

11

ആഴി തനീലുരഗേശനായ മണിമെത്തമേലഴകിനോടു ചേര്‍-
ന്നേഴുരണ്ടുലകമന്‍പില്‍ നേത്രമുന കൊണ്ടു കാത്തു കലിതാദരം
ചൂഴ്മുള്ള മുനിദേവജാതി പുകഴുന്നതും പരിചിനോടു കേ-
ട്ടാഴിമാതിനൊടു കൂടിയുള്ള കളി കോലുമീശ്വരമുപാസ്മഹേ!