ത്യാഗരാജകൃതികള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ത്യാഗരാജന്‍ രചിച്ച പ്രശസ്തമായ ചില കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍:

ഉള്ളടക്കം

അലകലല്ലലാഡഗ

രാഗം : മദ്ധ്യമാവതി
താളം: രൂപകം

പല്ലവി
അലകലല്ലലാഡഗ ഗനി
രാണ്‍-മുനിയെത്തു പൊങ്കഗെനോ

അനുപല്ലവി
ചെലുവു മീരഗനു
മാരീചുനി മദമണചു വേള (അലക)

ചരണം
മുനി കനു സൈഗ തെലിസി ശിവ
ധനുവുനു വിരിചെഡി സമയമുന
ത്യാഗരാജ വിനുതുനി മോമുന രഞ്ജില്ലു (അലക)

അനുപമ ഗുണാംബുധി

രാഗം : അഠാണ
താളം: ഝമ്പ

പല്ലവി
അനുപമ ഗുണാംബുധി-
യനി നിന്നു നെര നമ്മി-
യനുസരിഞ്ചിന വാഡനൈതി

അനുപല്ലവി
മനുപകയേയുന്നാവു
മനു പതീ വ്രാസി മേ-
മനുപ മാകെവരു
വിനുമാ ദയ രാനി (അനുപമ)

ചരണം 1 ൧
ജനക ജാമാതവൈ
ജനകജാ മാതവൈ
ജനക ജാലമു ചാലു
ചാലുനു ഹരി (അനുപമ)

ചരണം 2 ൨
കനക പട ധര നന്നു
കന കപടമേല തനു
കനക പഠനമു
സേതു കാനി പൂനി (അനുപമ)

ചരണം൩ 3
കലലോനു നീവേ
സകല ലോക നാഥ
കോകലു ലോകുവ കനിച്ചി
കാചിനദി വിനി (അനുപമ)

ചരണം ൪4
രാജ കുല കലശാബ്ധി
രാജ സുര പാല ഗജ
രാജ രക്ഷക ത്യാഗ-
രാജ വിനുത (അനുപമ)

ആഡ മോഡി

രാഗം : ചാരുകേശി
താളം: ആദി

പല്ലവി

ആഡ മോഡി ഗലദാ രാമയ്യ മാടലാഡ


അനുപല്ലവി
തോഡു നീഡ നീവേയനുചുനു ഭക്തി

ഗൂഡിന പാദമു പട്ടിന നാതോ മാട(ലാഡ)


ചരണം

ചദുവുലന്നി തെലിസി ശങ്കരാംശുഡൈ

സദയുഡാശുഗ സംഭവുഡു മ്രൊക്ക

കദലു തമ്മുനി പല്‍ക ജേസിതിവി ഗാകനു

ത്യാഗരാജു ആഡിന മാട(ലാഡ)

ഉപചാരമുലനു ചേകൊന

രാഗം : ഭൈരവി
താളം: ആദി

പല്ലവി

ഉപചാരമുലനു ചേകൊനവയ്യ

ഉരഗ രാജ ശയന


അനുപല്ലവി

ചപല കോടി നിഭാംബര ധര ശ്രീ

ജാനകീ പതി ദയ ചേസി നാദ്‌(ഉപചാര)


ചരണം ൧ 1

കപട നാടക സൂത്ര ധാരിവൈ

കാമിത ഫലമുലൊസഗേ രാമ

അപരിമിത നവ രത്നമുലു പൊദിഗിന

അപരഞ്ജി ഗൊഡുഗു നീകേ തഗുനയ്യ (ഉപചാര)


ചരണം ൨ 2

മെരുഗു തീഗല രീതിനി മെരസേ

കരഗു ബംഗാരു കാഡലമരിന

ശരദിന്ദു ദ്യുതി സമാനമൌ

ചാമര യുഗമുലു നീകേ തഗുനയ്യ (ഉപചാര)


ചരണം ൩3

ജാജുലു സമ്പങ്കഗുലു മരുവപു വിര-

വാജുലു കുരു വേരു വാസനലു

വിരാജ മാനമഗു വ്യജനമു ത്യാഗ-

രാജ വിനുത നീകേ തഗുനയ്യ (ഉപചാര)


എന്ദുകു നിര്‍ദ്ദയ

രാഗം : ഹരികാംബോജി
താളം: ആദി


പല്ലവി

എന്ദുകു നിര്‍ദയ എവരുന്നാരുരാ


അനുപല്ലവി

ഇന്ദു നിഭാനന ഇന കുല ചന്ദന (എന്ദുകു)

ചരണം ൧ 1

പരമ പാവന പരിമളാപ ഘന (എന്ദുകു)


ചരണം 2

നേ പര ദേശി ബാപവേ ഗാസി (എന്ദുകു)


ചരണം 3

ഉഡത ഭക്തി കനി ഉബ്ബതില്ലഗ ലേദാ (എന്ദുകു)


ചരണം ൪ 4

ശത്രുല മിത്രുല സമമുഗ ജൂചേ നീക്‌(എന്ദുകു)

ചരണം ൫ 5

ധരലോ നീവൈ ത്യാഗരാജുപൈ (എന്ദുകു)


എന്ത നേര്‍ചിന

രാഗം : ഉദയരവിചന്ദ്രിക

താളം: ആദി


പല്ലവി

എന്ത നേര്‍ചിന എന്ത ജൂചിന

എന്ത വാരലൈന കാന്ത ദാസുലേ


അനുപല്ലവി

സന്തതംബു ശ്രീ കാന്ത സ്വാന്ത

സിദ്ധാന്തമൈന മാര്‍ഗ ചിന്ത ലേനി വാര്‍(എന്ത)


ചരണം 1

പര ഹിംസ പര ഭാമാന്യ ധന

പര മാനവാപവാദ

പര ജീവനാദുലകനൃതമേ

ഭാഷിഞ്ചെദരയ്യ ത്യാഗരാജനുത (എന്ത)

എന്ദരോ മഹാനുഭാവു

രാഗം : ശ്രീ

താളം: ആദി


പല്ലവി

എന്ദരോ മഹാനുഭാവു-

ലന്ദരികി വന്ദനമു (എന്ദരോ)


അനുപല്ലവി

ചന്ദ്രു വര്‍ണ്ണുനിയന്ദ

ചന്ദമുന ഹ്റദയാ-

രവിന്ദമുന ജൂചി ബ്രഹ്മ-

നന്ദമനുഭവിഞ്ചു വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൧ 1

സാമ ഗാന ലോല മനസിജ ലാവണ്യ

ധന്യ മൂര്‍ധന്യുല്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൨ 2

മാനസ വന ചര വര സഞ്ചാരമു സലിപി

മൂര്‍ത്തി ബാഗുഗ പൊഡഗനേ വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൩3

സരഗുണ പാദമുലകു സ്വാന്തമനു

സരോജമുനു സമര്‍പണമു സേയു വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൪ 4

പതിത പാവനുഡനേ പരാത്പരുനി ഗുരിഞ്ചി

പരമാര്‍ഥമഗു നിജ മാര്‍ഗമുതോനു

പാഡുചുനു സല്ലാപമുതോ

സ്വര ലയാദി രാഗമുലു തെലിയു വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൫ 5

ഹരി ഗുണ മണിമയ സരമുലു ഗളമുന

ശോഭില്ലു ഭക്ത കോടുലിലലോ

തെലിവിതോ ചെലിമിതോ കരുണ കല്‍ഗി

ജഗമെല്ലനു സുധാ ദൃഷ്ടിചേ ബ്രോചു വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൬6

ഹൊയലു മീര നഡലു കല്‍ഗു സരസുനി

സദാ കനുല ജൂചുചുനു പുലക ശരീരുലൈ

ആനന്ദ പയോധി നിമഗ്നുലൈ

മുദംബുനനു യശമു കല വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൭7

പരമ ഭാഗവത മൌനി വര ശശി

വിഭാകര സനക സനന്ദന

ദിഗീശ സുര കിമ്പുരുഷ കനക കശിപു

സുത നാരദ തുംബുരു

പവന സൂനു ബാല ചന്ദ്ര ധര ശുക

സരോജ ഭവ ഭൂസുര വരുലു

പരമ പാവനുലു ഘനുലു ശാശ്വതുലു

കമല ഭവ സുഖമു സദാനുഭവുലു ഗാക (എന്ദരോ)


ചരണം ൮ 8

നീ മേനു നാമ വൈഭവംബുലനു

നീ പരാക്രമ ധൈര്യമുല

ശാന്ത മാനസമു നീവുലനു

വചന സത്യമുനു രഘുവര നീയെഡ

സദ്ഭക്തിയു ജനിഞ്ചകനു ദുര്‍മതമുലനു

കല്ല ജേസിനട്ടി നീ മദി-

നെരിംഗി സന്തസംബുനനു ഗുണ ഭജ-

നാനന്ദ കീര്‍ത്തനമു സേയു വാര്‍ (എന്ദരോ)

ചരണം ൯ 9

ഭാഗവത രാമായണ ഗീതാദി

ശ്രുതി ശാസ്ത്ര പുരാണപു

മര്‍മമുലനു ശിവാദി ഷണ്‍മതമുല

ഗൂഢമുലനു മുപ്പദി മുക്കോടി

സുരാന്തരംഗമുല ഭാവംബുല-

നെരിഗി ഭാവ രാഗ ലയാദി സൌഖ്യമുചേ

ചിരായുവുല്‍ കലിഗി നിരവധി

സുഖാത്മുലൈ ത്യാഗരാജാപ്തുലൈന വാര്‍ (എന്ദരോ)


ചരണം ൧൦ 10
പ്രേമ മുപ്പിരി കൊനു വേള

നാമമു തലചേ വാരു

രാമ ഭക്തുഡൈന ത്യാഗ-

രാജനുതുനി നിജ ദാസുലൈന വാര്‍ (എന്ദരോ)

എന്ത വേഡുകോന്ദു

രാഗം : സരസ്വതി മനോഹരി

താളം: ആദി


പല്ലവി

എന്ത വേഡുകോന്ദു രാഘവ

പന്തമേലരാ ഓ രാഘവ


അനുപല്ലവി

ചിന്ത തീര്‍ചുടകെന്ത മോഡിരാ

അന്തരാത്മ നാ ചെന്ത രാനു നേ(എന്ത)


ചരണം

ചിത്തമന്ദു നിന്നു ജൂചു സൌഖ്യമേ

ഉത്തമംബനുചുനുപ്പൊങ്കഗുചുനു

സത്ത മാത്രമാ ചാല നമ്മിതിനി

സാര്‍വഭൌമ ശ്രീ ത്യാഗരാജ നുത (എന്ത)

എവരി മാട

രാഗം : കാംബോജി

താളം: ആദി

പല്ലവി


എവരി മാട വിന്നാവോ രാവോ
ഇന്ദു ലേവോ ഭളി ഭളി

അനുപല്ലവി

അവനിലോ നാര്‍ഷേയ പൌരുഷേയ-
മന്ദി ചോദ്യമെരുഗ ലേനയ്യ (എവരി)

ചരണം

ഭക്ത പരാധീനുഡനുചു
പരമ ഭാഗവതുല
വ്യക്ത രൂപുഡൈ പലികിന മുച്ചട
യുക്ത മനുചുനുണ്ടി
ശക്തി ഗല മഹാ-ദേവുഡു നീവനി
സന്തോഷമുനനുണ്ടി
സത്ത ചിത്തുഡഗു ത്യാഗരാജ നുത
സത്യ സന്ധുഡനു കൊണ്ടിനിലലോ (എവരി)

ഏല നീ ദയ രാദു

രാഗം : അഠാണ

താളം: ആദി


പല്ലവി

ഏല നീ ദയ രാദു പരാകുജേസെ

വേള സമയമു ഗാദു

അനുപല്ലവി

ബാല കനക മയ ചേല സുജന പരി-
പാല ശ്രീ രമാ ലോല വിധൃത ശര-
ജാല ശുഭദ കരുണാലവാല ഘന-
നീല നവ്യ വന മാലികാഭരണ (ഏല)


ചരണം ൧ 1

രാരാ ദേവാധി ദേവ രാരാ മഹാനുഭാവ
രാരാ രാജീവ നേത്ര രഘു വര പുത്ര
സാരതര സുധാ പൂര ഹൃദയ പരി-
വാര ജലധി ഗംഭീര ദനുജ സം-
ഹാര മദന സുകുമാര ബുധ ജന വി-
ഹാര സകല ശ്രുതി സാര നാദുപൈ (ഏല)

ചരണം 2
രാജാധിരാജ മുനി പൂജിത പാദ രവി-
രാജ ലോചന ശരണ്യ അതി ലാവണ്യ-
രാജ ധര നുത വിരാജ തുരഗ സുര-
രാജ വന്ദിത പദാജ ജനക ദിന-
രാജ കോടി സമ തേജ ദനുജ ഗജ-
രാജ നിചയ മൃഗ രാജ ജലജ മുഖ (ഏല)

ചരണം ൩ 3

യാഗ രക്ഷണ പരമ ഭാഗവതാര്‍ചിത
യോഗീന്ദ്ര സു-ഹൃദ്‌ ഭാവിത ആദ്യന്ത രഹിത
നാഗ ശയന വര നാഗ വരദ
പുന്നാഗ സുമ ധര സദാഘ മോചന
സദാ ഗതിജ ധൃത പദാഗമാന്ത ചര
രാഗ രഹിത ശ്രീ ത്യാഗരാജ നുത (ഏല)

ഓ രാജീവാക്ഷ

രാഗം : ആരഭി

താളം: ചാപ്പ്‌


പല്ലവി

ഓ രാജീവാക്ഷ ഓര ജൂപുലു ജൂചെദ-
വേരാ നേ നീകു വേരാ

അനുപല്ലവി

നേരനി നാപൈ നേരമുലെഞ്ചിതേ
കാരാദനി പല്‍കേ വാരു ലേനി നന്നു (ഓ)


ചരണം 1

മക്കുവ തോ നിന്നു മ്രൊക്കിന ജനുലകു
ദിക്കു നീവൈയതി ഗ്രക്കുന ബ്രോതുവനി
എക്കുവ സുജനുലയൊക്ക മാഠലു വിനി
ചക്കനി ശ്രീ രാമ ദക്കിതി ഗദരാ (ഓ)

ചരണം 2
മിതി മെര ലേനി പ്രകൃതി ലോന തഗിലി നേ
മതി ഹീനുഡൈ സന്നുതി സേയ നേരക
ബതിമാലി നീവേ ഗതിയനി നെര
നമ്മിതി കാനി നിനു മരചിതിനാ സന്തതമു (ഓ)

ചരണം 3
മാ വര സുഗുണ ഉമാ വര സന്നുത

ദേവര ദയ ചേസി ബ്രോവഗ രാദാ
പാവന ഭക്ത ജനാവന മഹാനുഭാവ
ത്യാഗരാജ ഭാവിതയിങ്ക നന്നു (ഓ)