അഞ്ജനശ്രീധര
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അഞ്ജനശ്രീധരാ ചാരുമൂര്‍ത്തേ കൃഷ്ണ
അഞ്ജലികൂപ്പി വണങ്ങിടുന്നേന്‍
-കൃഷ്ണാ

കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ
കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൈതൊഴുന്നേന്‍
-കൃഷ്ണാ

ആനന്ദാലങ്കാരാ വാസുദേവാ കൃഷ്ണാ
ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടണേ
-കൃഷ്ണാ

ഇന്ദിരാനാഥാ ജഗന്നിവാസാ കൃഷ്ണാ
ഇന്നെന്‍െറ മുന്നി/മ്പില്‍ വിളങ്ങിടണേ
-കൃഷ്ണാ

ഈരേഴുലകിനും ഏകനാഥാ കൃഷ്ണാ
ഈരഞ്ചുദിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപാ
-കൃഷ്ണാ

ഉണ്ണിഗോപാലാ കമലനേത്രാ കൃഷ്ണാ
ഉള്ളത്തില്‍ വന്നു വിളങ്ങിടനേ/ ഉള്ളില്‍ നീ വന്നു വിളങ്ങീടേണേ
-കൃഷ്ണാ

ഊഴിയില്‍ വന്നു പിറന്ന നാഥാ കൃഷ്ണാ
ഊനം കൂടാതെന്നെ പാലിക്കണേ/ കൂടാതെ തുണച്ചിടേണേ
-കൃഷ്ണാ

എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണാ
എന്നുണ്ണി ഗോപാലാ നീക്കിടണേ /എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണാ ശമിപ്പിക്കണേ
-കൃഷ്ണാ

ഏടലര്‍ ബാണനു തുല്യമൂര്‍ത്തേ കൃഷ്ണാ
ഏറിയ മോദാലനുഗ്രഹിക്ക /മോദേന കൈതൊഴുന്നേന്‍
-കൃഷ്ണാ

ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണാ
ഐയോ എനിക്കൊരു മോഹമില്ലേ
-കൃഷ്ണാ

ഒട്ടല്ല കൌതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണാ
ഓമല്‍ തിരുമേനി ശോഭ/ഭംഗി കാണാന്‍
-കൃഷ്ണാ

ഓടക്കുഴല്‍വിളി മേളമോടെ കൃഷ്ണാ
ഓടിവരികെന്‍െറ ഗോപബാലാ
-കൃഷ്ണാ

ഔദാര്യകോമളാ കേളിശീലാ കൃഷ്ണാ
ഔപമ്യമില്ല ഗുണങ്ങള്‍ക്കേതും
-കൃഷ്ണാ

അംബുജ ലോചന നിന്‍ പാദപങ്കജം
അമ്പോടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേന്‍
-കൃഷ്ണാ

അത്യന്തസുന്ദരാ നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണാ
അത്തല്‍ കളഞ്ഞെന്നെപ്പാലിക്കണേ
-കൃഷ്ണാ

കൃഷ്ണാ മുകില്‍വര്‍ണ്ണാ വൃഷ്ണികുലേശ്വരാ
കൃഷ്ണാംബുജേക്ഷണാ കൈതൊഴുന്നേന്‍
-കൃഷ്ണാ

കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ
കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%A7%E0%B4%B0" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്