നീയത്രേ ഗോവിന്ദ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ലോകമൊക്കെയും നിര്‍മ്മിച്ചതും ഭവാന്‍
ലോകനായകനായതും ഭവാന്‍,

ലോകരക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ഭവാന്‍
ലോകസംഹാരിയാവുന്നതും ഭവാന്‍,

പണ്ടുപണ്ടുള്ള നാടും നഗരവും
കൊണ്ടുപോയി മറിക്കുന്നതും ഭവാന്‍,

മാളികമീതേ മേവുന്ന മന്നന്റെ
തോളില്‍ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാന്‍,

ഞാനെന്നുള്ളോരു ഭാവം നടിപ്പിച്ചു
മാനുഷനെ വലയ്‌ക്കുന്നതും ഭവാന്‍,

ജ്ഞാനമാര്‍ഗത്തെ ദാനവും ചെയ്തുട -
നാനന്ദത്തെ വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍,

രണ്ടുനാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ
തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍,

കള്ളപ്പുഞ്ചിരി തൂകിയ നാരിയെ
വള്ളി കെട്ടി വലയ്‌ക്കുന്നതും ഭവാന്‍,

ഉള്ളകാലം ജനങ്ങള്‍ക്കതിങ്ങനെ
ഉള്ളിലാധി വളര്‍ത്തുന്നതും ഭവാന്‍,

അജ്ഞനക്കണ്ണിലര്‍ത്ഥം വിളയുന്ന
മജ്ഞുഭാഷിണിമാരെക്കൊണ്ടങ്ങനെ

ശിഷ്ടന്മാര്‍ക്കും പ്രഭുക്കള്‍ക്കുമൊക്കവേ
നഷ്ടദാരിദ്ര്യമാക്കുന്നതും ഭവാന്‍.

ഇഷ്ടദാനത്തെ ചെയ്യുന്നതും ഭവാന്‍
വൃഷ്ടിപുഷ്ടി വളര്‍ഹ്ത്റ്റുന്നതും ഭവാന്‍

സ്‌നേഹിയായതും സ്‌നേഹങ്ങളായതും
ദ്രോഹിയായതും ദ്രോഹങ്ങളായതും

ഗര്‍വ്വിയായതും ഗര്‍വ്വങ്ങളായതും
സര്‍വ്വമായതും നീയത്രേ ഗോവിന്ദ!