കേരളപാണിനീയം - സമര്‍പ്പണം

ശ്രീഃ

സമര്‍പ്പണം

മഹാമഹിമശ്രീമദ്

കേരളവര്‍മ്മദേവേഭ്യഃ

സി.എസ്.ഐ;എഫ്.എം.യു;എം.ആര്‍.എ.എസ്;എഫ്.ആര്‍.എച്ച്.എസ്.

പ്രഭൃതിബിരുദധാരിഭ്യഃ

ഭോ ഗുരുപാദാഃ,

സാലാതുരീയമുനിമന്ദരമഥ്യമാനഃ
കാത്യായനാമരസരിജ്ഝരപൂര്യമാണഃ
ശ്രീമദ്പതഞ്ജലിഘടോദ്ഭവചൂഷ്യമാണഃ
ശബ്ദാനുശാസനമഹാജലധിശ്‌ചകാസ്മി. (1)
ശ്രീഭാഷ്യകാരരസനാവലിലിഹ്യമാനാ-
ദ്യത്പൂരതോ വിഘസവിപ്രൂഷ‌ഉത്പ്രകീര്‍ണ്ണാഃ
ഉച്ചിത്യ കര്‍മ്മകുശലൈഃ കില ജര്‍മ്മനീയൈര്‍-
ഭാഷാനുശാസനനിപാനമതാനി നൂനം. (2)
ലോകാതിവര്‍ത്തിവിതതവ്യവസായസിദ്ധൈഃ
സാരവഗാഢഗുരുഭിര്‍ഹരിബദ്ധതീര്‍ത്ഥൈഃ
യസ്യൈകദേശമവഗാഹ്യ നദീഷ്ണമാനീ
പാരം ഗതോ ഽ ഹമിതിവല്‌ഗതി ഫല്‌ഗുചേതാഃ. (3)

തസ്യൈതസ്യ സമന്തതോ ഽ പി ഹരിതാംകൂലങ്‌കഷസ്യാംബുധേഃ
കല്ലോലേഷു കുതൂഹലാകുലതയാ നിഷ്ണാതവദ്ഭിശ്‌ചിരം
ശ്രീമദ്‌ഭിര്‍ഗിനീസുതപ്രണയിഭിര്‍വിചീഷു സഞ്ചാരിതഃ
സോ ഽ യം കിഞ്ചിദുപാഹരാമി ഭവതാം സംയാത്രയാത്രാര്‍ജ്ജിതം. (4)
യദ്വാ ഽ ലം കഥിതൈരഹോ! നു ഖുലു ഭോഃ! സൂത്രാണി സംസീവ്യതാ
രീതിം കേരളവൈഖരീയസമുദാചാരോചിതം ഗൃഹ്‌ണതാ‌
ശബ്ദാനാമനുശിഷ്ടിരാപദശിഖം സംവര്‍മ്മിതേയം മയാ
ബദ്ധാ കേരളവര്‍മ്മണൈവ ഗുരുണേത്യാദീയതാമദാരത്‌. (5)
അദ്ധ്യായപ്രവചനബോധസംപ്രയോഗൈര്‍-
വിദ്യാനാം വിവിധഗതീശ്‌ചതുര്‍ദശാനാം
സര്‍വഞ്ജ! ത്വദയമധീത്യ യം ന്യംബ്ധനാം
ഗ്രന്ഥോ ഽ യം വഹതു സ പാണിനീയഭുയം (6)

പഞ്ചപാഠങ്ങളാലോതി പൂര്‍ണ്ണം വ്യാകരണം മുനി;
പഞ്ചപ്പാട്ടുകളഞ്ചാറു പറഞ്ഞേനിന്നിവന്‍ പുനഃ

ശ്രീമതാം പ്രിയശിഷ്യഃ
അ. രാ. രാജരാജവര്‍മ്മാ

അനന്തപുരം
1070 മകരം 18
നവീകൃതം കേരളപാണിനീയം
നിവാപനിര്‍ണ്ണേനജനനീരജസ്കേ
നിവേദയ ഽ ത്രൈവ ഗുരോ പദാബ്ജേ
നിവാരിതാശ്രുപ്രസരോഽദ്യ യത്നാത്‌.

A. R. R. V
തിരുവനന്തപുരം
1092 വൃശ്ചികം 16