ഇന്ദുലേഖ

മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവല്‍ എന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയാണു് ഒ. ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ. നായര്‍-നമ്പൂതിരി സമുദായങ്ങളിലെ മരുമക്കത്തായവും, ജാതി വ്യവസ്ഥയും നമ്പൂതിരിമാര്‍ പല വേളികള്‍ കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അന്നത്തെ നായര്‍ സമുദായച്യുതിയും ഇന്ദുലേഖയുടെയും മാധവന്റെയും പ്രണയകഥയിലൂടെ ചന്തുമേനോന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

— സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമായ വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന ലേഖനത്തില്‍നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത്.