മല­യാ­ളം വി­ക്കി­ഗ്ര­ന്ഥ­ശാല ഒന്നാം പതി­പ്പു്
കമ്മ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റോ

[തിരുത്തുക]

II: തൊഴിലാളികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും

[തിരുത്തുക] മൊത്തത്തില്‍ തൊഴിലാളികളുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു ?

മറ്റു തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കെതിരായ ഒരു പ്രത്യേക പാര്‍ട്ടിയായല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ നിലകൊള്ളുന്നതു്.

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഒട്ടാകെ താല്പര്യങ്ങളില്‍നിന്നു് വിഭിന്നവും വ്യത്യസ്തവുമായ യാതൊരു താല്പര്യവും അവര്‍ക്കില്ല.

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും വാര്‍ത്തൊടുക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും വിഭാഗീയതത്വങ്ങള്‍ അവര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മറ്റു തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗപ്പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നു് വേര്‍തിരിക്കുന്നതു് ഇതു മാത്രമാണു് :

 1. വിവിധരാജ്യങ്ങളിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ദേശീയസമരങ്ങളില്‍, ദേശഭേദം നോക്കാതെ, തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ആകമാനമുള്ള പൊതുതാല്പര്യങ്ങളെ അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും മുന്നോട്ടു് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു.
 2. ബൂര്‍ഷ്വാസിക്കെതിരായി തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗം നടത്തുന്ന സമരത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളില്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒട്ടാകെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ എങ്ങും എന്നും അവര്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

അതുകൊണ്ടു്, ഒരു വശത്തു്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ പ്രായോഗികമായി ഏതൊരു രാജ്യത്തും തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗപ്പാര്‍ട്ടികളില്‍വെച്ചു് എറ്റവും മുന്നണിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതും, എറ്റവും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമുള്ളതും മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം മുന്നോട്ടു് തള്ളിനീക്കുന്നതുമായ വിഭാഗമാണു്. മറുവശത്താകട്ടെ സൈദ്ധാന്തികമായി തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗബഹുജനങ്ങള്‍ക്കില്ലാത്ത മെച്ചം അവര്‍ക്കുണ്ടു്. തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള വഴി, ഉപാധികള്‍, പരമമായ പൊതുഫലങ്ങള്‍ എന്നിവയെപ്പറ്റി അവര്‍ക്കു് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടു്.

കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകരുടെ അടിയന്തരലക്ഷ്യം മറ്റെല്ലാ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കുമുള്ള ലക്ഷ്യംതന്നെയാണു്. അതായതു്, തൊഴിലാളികളെ ഒരു വര്‍ഗ്ഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുക, ബൂര്‍ഷ്വാ മേല്‍ക്കോയ്മയെ മറിച്ചിടുക, തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗം രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടിച്ചുപറ്റുക.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സൈദ്ധാന്തികനിഗമനങ്ങള്‍ സര്‍വ്വലോക പരിഷ്കര്‍ത്താവാകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരാള്‍ കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതോ കണ്ടുപിടിച്ചതോ ആയ ആശയങ്ങളേയോ പ്രമാണങ്ങളെയോ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതല്ല.

നിലവിലുള്ള ഒരു വര്‍ഗ്ഗസമരത്തില്‍ നിന്നു്, നമ്മുടെ കണ്‍മുമ്പില്‍ നടക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ നിന്നു്, പൊന്തിവരുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥബന്ധങ്ങള്‍ക്കു് സാമാന്യരൂപം നല്‍കുകയാണു് ആ നിഗമനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതു്. നിലവിലുള്ള സ്വത്തുടമാബന്ധങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്നതു് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവവിശേഷമൊന്നുമില്ല.

ചരിത്രപരമായ സ്ഥിതിഗതികളില്‍ മാറ്റം വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി എല്ലാ സ്വത്തുടമാബന്ധങ്ങളും കഴിഞ്ഞകാലത്തു് തുടര്‍ച്ചയായി ചരിത്രപരമായ മാറ്റത്തിനു് വിധേയമായിട്ടുണ്ടു്.

ഉദാഹരണത്തിനു് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം ബൂര്‍ഷ്വാസ്വത്തിനുവേണ്ടി ഫ്യൂഡലിസത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്തു.

പൊതുവില്‍ സ്വത്തില്ലാതാക്കുകയല്ല, ബൂര്‍ഷ്വാസ്വത്തു് ഇല്ലാതാക്കുകയാണു് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സവിശേഷസ്വഭാവം, എന്നാല്‍, വര്‍ഗ്ഗവൈരങ്ങളുടെ, കുറച്ചുപേര്‍ വളരെപ്പേരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉല്പാദനം നടത്തുകയും ഉല്പന്നങ്ങള്‍ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൂര്‍ണ്ണവും അന്തിമവുമായ രൂപമാണു് ആധുനിക ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വകാര്യസ്വത്തു്.

ഈ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ ഒരൊറ്റ വാചകത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം.: സ്വകാര്യസ്വത്തു് ഇല്ലാതാക്കല്‍.

ഒരാള്‍ക്കു് സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം എന്ന നിലയില്‍ സ്വന്തമായി സ്വത്തു് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ - വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടേയും സ്വാശ്രയത്തിന്റേയും അടിത്തറയാണു് ഈ സ്വത്തെന്നു് പറയുന്നു - നശിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടു്.

കഷ്ടപ്പെട്ടു നേടിയ, സ്വയമാര്‍ജ്ജിച്ച, സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കുന്ന സ്വത്തു്! സ്വത്തിന്റെ ബൂര്‍ഷ്വാരൂപത്തിനു് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന, ചെറിയ കൈവേലക്കാരന്റേയും ചെറുകര്‍ഷകന്റേയും സ്വത്തിനെപ്പറ്റിയാണോ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതു്? അതു് നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല; വ്യവസായത്തിന്റെ വികാസം അതിനെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിനംപ്രതി ഇന്നും നശിപ്പിച്ചുവരുകയാണു്.

അതോ, ആധുനിക ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വകാര്യസ്വത്തിനെപ്പറ്റിയാണോ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതു്?

പക്ഷേ കൂലിവേല തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് വല്ല സ്വത്തും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒട്ടുമില്ല. അതുണ്ടാക്കുന്നതു് മൂലധനമാണു് - കൂലിവേലയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും, പുതുതായി ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ പുതിയ കൂലിവേലക്കാരെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതുമായ ഒരുതരം സ്വത്താണതു്. മൂലധനവും, കൂലിവേലയും തമ്മിലുള്ള വൈരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണു് ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ സ്വത്തു് നിലനില്‍ക്കുന്നതു്. നമ്മുക്കു് ഈ വൈരത്തിന്റെ ഇരുവശവും ഒന്നു് പരിശോധിക്കാം.

ഒരു മുതലാളിയാവുക എന്നുവച്ചാല്‍ ഉല്പാദനത്തില്‍ വെറും വ്യക്തിപരമായി മാത്രമല്ല സാമൂഹികമായികൂടി ഒരു പദവിയുണ്ടാകുക എന്നര്‍ത്ഥമാണു്. മൂലധനം ഒരു സാമൂഹ്യോല്പന്നമാണു്. വളരെപ്പേര്‍ ഏകോപിച്ചു് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ, അവസാനത്തെ അപഗ്രഥനത്തില്‍, സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ചേര്‍ന്നു് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മാത്രമേ, അതിനെ ചലിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കു.

അതുകൊണ്ടു് മൂലധനം വ്യക്തിപരമായ ഒരു ശക്തിയല്ല. ഒരു സാമൂഹ്യശക്തിയാണു്.

അതുകൊണ്ടു്, മൂലധനത്തെ പൊതുസ്വത്താക്കി, സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടേയും സ്വത്താക്കി മാറ്റുമ്പോള്‍, വ്യക്തിപരമായ സ്വത്തു് തന്മൂലം സമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്തായി മാറുന്നില്ല. സ്വത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തിനു് മാത്രമേ മാറ്റം വരന്നുള്ളു. സ്വത്തിനു് അതിന്റെ വര്‍ഗ്ഗസ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഇനി കൂലിവേലയുടെ കാര്യമെടുക്കാം.

കൂലിവേലയുടെ ശരാശരി വില ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കൂലിയാണു് - അതായതു് ഒരു തൊഴിലാളിയെ തൊഴിലാളി എന്ന നിലയ്ക്കു് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കേവലം ആവശ്യമായ ഉപജീവനാംശമാണു്. അപ്പോള്‍ ഒരു കൂലിവേലക്കാരന്‍ തന്റെ അദ്ധ്വാനംകൊണ്ടു് സമ്പാദിക്കുന്നതു് കഷ്ടിച്ചു് അവന്റെ ജീവിതത്തെ നിലനിര്‍ത്താനും പുനരുല്പാദിപ്പിക്കാനും മാത്രമേ മതിയാകുന്നുള്ളു. സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി സ്വായത്തമാക്കുന്നതു് നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരു കാരണവശാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിതം നിലനിര്‍ത്താനും പ്രത്യുല്പാദിപ്പിക്കാനുംവേണ്ടിയാണു് ഇതു് നടത്തുന്നതു്. മറ്റുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തെ സ്വന്തം വരുതിയില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ യാതൊരു മിച്ചവും അതില്‍നിന്നു് അവശേഷിക്കുന്നില്ല. തൊഴിലാളി, മൂലധനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയും ഭരണാധികാരിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലത്തോളം മാത്രം അവനെ ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വായത്തമാക്കലിന്റെ ദയനീയസ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നേ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു.

ബൂര്‍ഷ്വാസമൂഹത്തില്‍, സചേതനമായ അദ്ധ്വാനം സഞ്ചിതമായ അദ്ധ്വാനത്തെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലാകട്ടെ, സഞ്ചിതമായ അദ്ധ്വാനം തൊഴിലാളികയുടെ ജീവിതത്തെ വിശാലമാക്കാനും സംപുഷ്ടമാക്കാനും വികസിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരുപാധിയാണു്.

അതുകൊണ്ടു് ബൂര്‍ഷ്വാ സമുഹത്തില്‍ ഭൂതകാലം വര്‍ത്തമാനകാലത്തെ ഭരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിലാകട്ടെ വര്‍ത്തമാനകാലം ഭൂതകാലത്തെ ഭരിക്കുന്നു. ബൂര്‍ഷ്വാസമൂഹത്തില്‍ മൂലധനം സ്വതന്ത്രമാണു്. അതിനു് വ്യക്തിത്വമുണ്ടു്, അതേസമയം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ പരാശ്രയനാണു്. അവനു് യാതൊരു വ്യക്തിത്വവുമില്ല.

ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതു് വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കലാണെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കലാണെന്നും പറഞ്ഞു്, ബൂര്‍ഷ്വാസി അധിക്ഷേപിക്കുന്നു! അതു് ശരിയാണു്. ബൂര്‍ഷ്വാ വ്യക്തിത്വവും, ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യവും, ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വാശ്രയത്വവും നശിപ്പിക്കുകതന്നെയാണു് ലക്ഷ്യം.

നിലവിലുള്ള ബൂര്‍ഷ്വാ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളില്‍ സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം സ്വതന്ത്രവ്യാപാരമെന്നാണു്, സ്വതന്ത്രമായ ക്രയവിക്രയമെന്നാണു്.

എന്നാല്‍ ക്രയവിക്രയം തിരോഭവിക്കുമ്പോള്‍, സ്വതന്ത്രമായ ക്രയവിക്രയവും തിരോധാനം ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ ക്രയവിക്രയത്തെകുറിച്ചുള്ള ഈ പറച്ചലിനും, പൊതുവില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള. നമ്മുടെ ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ മറ്റെല്ലാ 'വീമ്പുകള്‍'കള്‍ക്കും വല്ല അര്‍ത്ഥവുമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു് മദ്ധ്യകാലത്തെ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട വ്യാപാരികളുടേയും കടിഞ്ഞാണിട്ടുപിടിച്ച ക്രയവിക്രയത്തിന്റേയും സ്ഥിതിയുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണു്. എന്നാല്‍ ക്രയവിക്രയത്തിന്റേയും ബൂര്‍ഷ്വാ ഉല്പാദദനബന്ധങ്ങളുടേയും ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ തന്നേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അവയ്ക്കു് യാതൊരു അര്‍ത്ഥവുമില്ല.

സ്വകാര്യസ്വത്തു് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടുന്നു. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തില്‍ ജനസംഖ്യയുടെ പത്തിലൊമ്പതു് പേരുടേയും സ്വകാര്യസ്വത്തു് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പത്തിലൊമ്പതു് പേരുടെ കൈവശം സ്വകാര്യസ്വത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് മാത്രമാണു് ഒരുപിടിയാളുകള്‍ക്കു് അതുണ്ടാവുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്കും യാതൊരുതരം സ്വത്തും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു് ഒരു അവശ്യോപാധിയായിട്ടുള്ള, സ്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകരൂപം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം.

ഒറ്റവാക്കില്‍. നിങ്ങളുടെ സ്വത്തു് നശിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനു് നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. വളരെ ശരിയാണു്, അതു് തന്നെയാണു് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം

മൂലധനമായി, പണമായി, പാട്ടമായി, ചുരുക്കത്തില്‍ കുത്തകയായിവയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യശക്തിയായി, അദ്ധ്വാനത്തെ മേലില്‍ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത നിമിഷം മുതല്‍, അതായതു്, വ്യക്തികളുടെ സ്വത്തിനെ ബൂര്‍ഷ്വാസ്വത്താക്കി, മൂലധനമാക്കി, മാറ്റാനാവാത്ത നിമിഷം മുതല്‍, വ്യക്തിത്വം അസ്തമിക്കുന്നുവെന്നു് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

അതുകൊണ്ടു് 'വ്യക്തി' എന്നുവച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് ബൂര്‍ഷ്വായെ, ഇടത്തരക്കാനായ സ്വത്തുടമയെ, അല്ലാതെ മറ്റാരെയുമല്ലെന്നു് നിങ്ങളും തുറന്നു് സമ്മതിക്കണം. തീര്‍ച്ചയായും അയാളെ വഴിയില്‍ നിന്നും അടിച്ചുതുടച്ചുമാറ്റണം. അങ്ങനെയൊരാള്‍ ഉണ്ടാവുന്നതു് അസാദ്ധ്യമായിത്തീരണം.

സമൂഹത്തില്‍ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ കമ്മ്യൂണിസം ആര്‍ക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അത്തരം സ്വന്തമാക്കല്‍കൊണ്ടു് മറ്റുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തെ അടിമപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ എടുത്തുകളയുന്നുള്ളു.

സ്വകാര്യസ്വത്തു് വേണ്ടെന്നുവച്ചാല്‍ എല്ലാ ജോലിയും നിലയ്ക്കുമെന്നും സാര്‍വ്വലൌകീകമായ ആലസ്യം നമ്മെ പിടികൂടുമെന്നും ഒരു തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

ഈ വാദമനുസരിച്ചു് ബൂര്‍ഷ്വാ സമൂഹം വെറും ആലസ്യം നിമിത്തം എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ തുലഞ്ഞുപോകേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം, ആ സമൂഹത്തിലെ പണിയെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങള്‍ യാതൊന്നും സമ്പാദിക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നവര്‍ യാതൊരു പണിയുമെടുക്കുന്നില്ല. മൂലധനമെന്നതു് ഇല്ലതായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ കൂലിവേല സാദ്ധ്യമല്ലാതാവും എന്ന പുനരുക്തിയുടെ മറ്റൊരു പ്രകടരൂപം മാത്രമാണു് ഈ ആക്ഷേപമാകെത്തന്നെ.

ഭൗതികോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിക്കെതിരായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ തടസ്സവാദങ്ങളും, അതുപോലെ ബുദ്ധിപരമായ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് രീതികള്‍ക്കെയിരായും ഇന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. ബൂര്‍ഷ്വായുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ വര്‍ഗ്ഗസമരത്തിന്റെ തിരോധാനം ഉല്പാദനത്തിന്റെ തന്നെ തിരോധാനമാകുന്നതുപോലെതന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ വര്‍ഗ്ഗസമരത്തിന്റെ തിരോധാനം എല്ലാ സംസ്കാരത്തിന്റേയും തിരോധാനത്തിനു് തുല്യമാണു്.

ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ നാശത്തിനെ ചൊല്ലിയാണോ അയാള്‍ കണ്ണീര്‍ വാര്‍ക്കുന്നതു്, ആ സംസ്കാരം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്കും വെറും യന്ത്രമായി പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം മാത്രമാണു്.

എന്നാല്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം, സംസ്കാരം, നിയമം മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ ബൂര്‍ഷ്വാ ധാരണകളുടെ മാനദണ്ഡംവച്ചു്. ബൂര്‍ഷ്വാസ്വത്തു് ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തെ അളന്നുനോക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുമായി വഴക്കടിക്കാന്‍ വരേണ്ട. നിങ്ങളുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ അഭീഷ്ടത്തെ - അതിന്റെ സത്തായ സ്വഭാവത്തേയും ദിശാമുഖത്തേയും നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതു് നിങ്ങളുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തികോപാധികളാണു് - എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയമമായി മാറ്റിയതാണു് നിങ്ങളുടെ നീതിന്യായശാസ്ത്രം. അതുപോലെത്തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ബൂര്‍ഷ്വാ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളുടേയും, ബൂര്‍ഷ്വാ സ്വത്തുടമാബന്ധങ്ങളുടേയും സന്തതി മാത്രമാണു്.

നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഉല്പാദനരീതിയില്‍നിന്നും, സ്വത്തുടമയുടെ രൂപത്തില്‍ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യരൂപങ്ങളെ - ഉല്പാദനത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരികയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളെ - പ്രകൃതിയുടേയും യുക്തിയുടേയും സനാതനനിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാന്‍ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാര്‍ത്ഥപരമായ ഈ അബദ്ധധാരണ നിങ്ങളുടെ മുന്‍ഗാമിയായ എല്ലാ ഭരണാധികാരിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ടായിരുന്നതാണു്. പ്രാചീന സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി കാണുന്നതു്, ഫ്യൂഡല്‍സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ തുറന്നു് സമ്മതിക്കുന്നതു്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വത്തിന്റെ ബൂര്‍ഷ്വാരൂപത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം തുറന്നുസമ്മതിക്കാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ക്കു് അനുവാദമില്ലല്ലോ.

കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക! കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകാരുടെ ഈ നികൃഷ്ടമായ നിര്‍ദ്ദേശം കേട്ടാല്‍ അങ്ങേയറ്റത്തെ സമൂലപരിവര്‍ത്തനവാദികള്‍ക്കുകൂടി കലികയറും.

ഇന്നത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ, ബൂര്‍ഷ്വാ കുടുംബത്തിന്റെ, അടിസ്ഥാനമെന്താണു്? മൂലധനം, സ്വകാര്യലാഭം, പൂര്‍ണ്ണവളര്‍ച്ചയെത്തിയ രൂപത്തില്‍ ഈ കുടുംബം നിലനില്‍ക്കുന്നതു് ബൂര്‍ഷ്വ്വാസിക്കിടയില്‍ മാത്രമാണു്. എന്നാല്‍, ഈ സ്ഥിതിയുടെ മറുവശം തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയിലുള്ള കുടുംബജീവിത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ അഭാവത്തിലും പരസ്യമായ വ്യഭിചാരത്തിലും കാണാം.

ഈ മറുവശം അപ്രത്യക്ഷമായാല്‍ ബൂര്‍ഷ്വാകുടുംബവും സ്വാഭാവികമായി അപ്രത്യക്ഷമാവും. മൂലധനം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതോടെ രണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാവും.

മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടികളെ ചൂഷണംചെയ്യുന്നതു് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെമേല്‍ കുറ്റമാരോപിക്കുന്നുണ്ടോ ? ഈ കുറ്റം ഞങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുന്നു.

പക്ഷേ, നിങ്ങള്‍ പറയും, കുടുംബവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് സാമൂഹ്യവിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും പാവനമായ ബന്ധങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നു്.

അപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ ? അതും സാമൂഹ്യമല്ലേ ? നിങ്ങള്‍ വിദ്യയഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളല്ലേ - സ്കൂള്‍ വഴിക്കും മറ്റുമുള്ള പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ ഇടപെടലല്ലേ- അതിനെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതു് ? വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ സമൂഹം ഇടപെടുന്നതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല. ആ ഇടപെടലിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനും ഭരണാധികാരിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില്‍നിന്നു് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കാനും മാത്രമാണു് അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

ആധുനികവ്യവസായത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനംമൂലം തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബബന്ധങ്ങളും പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുന്നതും, അവരുടെ മക്കള്‍ വെറും വ്യാപാരസാമഗ്രികളും, അദ്ധ്വാനോപകരണങ്ങളുമായി മാറ്റുപ്പെടുന്നതും എത്രത്തോളം കൂടുതലാവുന്നുവോ. കുടുംബത്തേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പാവനബന്ധങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള ബൂര്‍ഷ്വാ ചപ്പടാച്ചി അത്രത്തോളം മനംമടുപ്പിക്കുന്നതായിത്തീരുന്നു.

പക്ഷേ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ നിങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ പൊതുവായുപയോഗിക്കുമെന്നു് ബൂര്‍ഷ്വാസി ഏകസ്വരത്തില്‍ മുറവിളികൂട്ടുന്നു.

ബൂര്‍ഷ്വാ തന്റെ ഭാര്യടെ വെറുമൊരു ഉല്പാദനോപകരണമായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്. ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളെ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പോവുകയാണെന്നു് അയാള്‍ കേള്‍ക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവര്‍ക്കും പൊതുവിലുള്ളതായിത്തീരുകയന്ന ഗതി സ്ത്രീകള്‍ക്കും വന്നുചേരുമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനേ അയാള്‍ക്കു് കഴിയുന്നുള്ളു.

വെറും ഉല്പാദനോപകരണമായ സ്ത്രീകളുടെ ഇന്നത്തെ നില അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു് യഥാര്‍ത്ഥലക്ഷ്യമെന്നു് ഒരു നേരിയ സംശയംപോലും അയാള്‍ക്കില്ല.

പോരെങ്കില്‍, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ സ്തീകളെ പരസ്യമായും, ഔദ്യോഗികമായും പൊതുവായുപയോഗിക്കുവാന്‍ പോവുകയാണെന്ന ഭാവത്തില്‍ നമ്മുടെ ബൂര്‍ഷ്വാസികള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധാര്‍മ്മികരോഷത്തേക്കാള്‍ പരിഹാസ്യമായി മറ്റൊന്നില്ല. സ്ത്രീകളുടെ മേല്‍ പൊതുവുടമസ്ഥത ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരാവശ്യവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്കില്ല. ഒട്ടുമുക്കാലും അനാദികാലം മുതല്‍ക്കേ അതു് നിലനിന്നുപോന്നിട്ടുണ്ടു്.

സ്വന്തം കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഭാര്യമാരേയും പുത്രികളെയും കൊണ്ടു് സംതൃപ്തരാവാതെ -പൊതുവേശ്യകളുടെ കാര്യം പോകട്ടെ- നമ്മുടെ ബൂര്‍ഷ്വാകള്‍ അന്യോന്യം ഭാര്യമാരെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതില്‍ അങ്ങേയറ്റം ആനന്ദംകൊള്ളുന്നു.

ബൂര്‍ഷ്വാ വിവാഹം വാസ്തവത്തില്‍ പൊതുഭാര്യത്വസമ്പ്രദായമാണു്. അപ്പോള്‍ കപടനാട്യത്തെ ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള. സ്ത്രീകളെ പൊതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, അതിനെ പരസ്യമായി നിയമവിധേയമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു് മാത്രമേ, വേണമെങ്കില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുവാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഉല്പാദനസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍, അതിന്റെ സന്തതിയായ പൊതുഭാര്യാത്വവും -അതായതു് രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ വ്യഭിചാരം- അവസാനിക്കുമെന്നു് സ്വയം വ്യക്തമാണു്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ആക്ഷേപം, അവര്‍ രാജ്യങ്ങളേയും, ദേശീയജനസമുദായങ്ങളേയും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണു്.

തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് രാജ്യമില്ല. അവര്‍ക്കില്ലാത്തതു് അവരില്‍ നിന്നു് നമ്മുക്കു് എടുക്കാനാവില്ല. തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിനാദ്യമായി രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം നേടേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടു്, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതൃത്വപര്‍ഗ്ഗമായി ഉയരേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടു്, സ്വയം രാഷ്ട്രമായിത്തീരേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടു്, അതു് അത്രത്തോളം ദേശീയമാണു് -പക്ഷെ, ആ വാക്കിന്റെ ബൂര്‍ഷ്വാ അര്‍ത്ഥത്തിലല്ല.

ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ, വ്യാപാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ, ലോകകമ്പോളത്തിന്റെ, ഉല്പാദനരീതിയിലും തദനുസൃതമായി ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഐക്യരൂപത്തിന്റെ ഫലമായി ദേശഭേദങ്ങളും, ജനതകള്‍ തമ്മിലുള്ള വൈരങ്ങളും ദിനംപ്രതി അധികമധികം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടുവരികയാണു്.

തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ആധിപത്യം അവ ഇനിയും കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷമാവാന്‍ ഇടയാക്കും. തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപാധികളിലൊന്നു്. മുന്നണിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഏകോപിച്ചു് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണു്.

ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ചൂഷണുചെയ്യുന്നതിനു് അറുതിവരുത്തുന്ന അതേ തോതില്‍ത്തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തെ ചൂഷണംചെയ്യുന്നതിനും അറുതിവരും. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനകത്തെ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വൈരമില്ലാതാകുന്ന അതേ തോതില്‍ത്തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനു് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ശത്രുതയുമില്ലാതാകും.

മതപരവും, ദാര്‍ശനികവും, പൊതുവില്‍ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ നിലപാടില്‍ നന്നു് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ കാര്യമായ പരിശോധന അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.

മനുഷ്യന്റെ ഭൌതികജീവിതത്തില്‍, അവന്റെ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും, ഉണ്ടാവുന്ന ഒരോ മാറ്റത്തോടുംകൂടി ആവന്റെ ആശയങ്ങളും, അഭിപ്രായങ്ങളും, ധാരണകളും -ഒറ്റ വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, അവന്റെ ബോധം- മാറുന്നുണ്ടെന്നു് മനസ്സിലാക്കാന്‍ അഗാധമായ അന്തര്‍ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണോ ?

ഭൌതികോല്പാദനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചു് ബുദ്ധിപരമായ ഉല്പാദനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മാറുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ആശയങ്ങളുടെ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നതു് ? ഒരോ കാലഘട്ടത്തിലേയും ഭരിക്കുന്ന ആശയങ്ങള്‍ എല്ലായ്പോഴും അന്നത്തെ ഭരണാധിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ആശയങ്ങളായിരുന്നു.

സമൂഹത്തില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി ആളുകള്‍ പറയുമ്പോള്‍, പഴയ സമൂഹത്തിനകത്തു് പുതിയ ഒന്നിന്റെ ബീജങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, പഴയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണത്തിനു ചുവടൊപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പഴയ ആശയങ്ങളും തകരുന്നുവെന്നുള്ള പരമാര്‍ത്ഥത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണു് അവര്‍ ചെയ്യുന്നതു്.

പൌരാണികകാലം ഊര്‍ദ്ധ്വശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണു്, ക്രിസ്തുമതം പൌരാണികമതങ്ങളെ കീഴടക്കിയതു്. ക്രിസ്തീയാശയങ്ങളഅ‍ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ യുക്തിവാദപരമായ ആശയങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ കീഴടങ്ങിയപ്പോള്‍, അന്നത്തെ വിപ്ലവകാരിയായ ബൂര്‍ഷ്വാസിയോടു് ഫ്യൂഡല്‍സമൂഹം അതിന്റെ ഭരണപ്പോരു് നടത്തുകയായിരുന്നു. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയും അന്തഃകരണസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുമുള്ള ആശയങ്ങള്‍ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ തുറയില്‍ സ്വതന്ത്രമായ മത്സരത്തിന്റെ വാഴ്ചയ്ക്കു് പ്രകടരൂപം നല്‍കുകമാത്രമാണു് ചെയ്തതു്.

"തീര്‍ച്ചയായും, മതപരവും, സദാചാരപരവും, ദാര്‍ശനികവും നീതിശാസ്ത്രപരവുമായ ആശയങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ വികാസത്തിനിടയില്‍ മാറിയിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ, മതവും സദാചാരവും, ദര്‍ശനവും, രാഷ്ട്രമീമാംസയും നിയമവും ഈ മാറ്റത്തെ നിരന്തരം അതിജീവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു് " എന്നു് പറയുമായിരിക്കും.

"പോരെങ്കില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകള്‍ക്കും സാമാന്യമായ ചില സനാതന സത്യങ്ങളുണ്ടു് -സ്വാതന്ത്ര്യം നീതി മുതലായവ. എന്നാല്‍ കമ്മ്യൂണിസം അവയെ പുതിയൊരടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു് പകരം സനാതന സത്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളേയും എല്ലാ സദാചാരത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ചരിത്രാനുഭവങ്ങള്‍ക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടാണതു് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു്."

ഈ ആരോപണത്തിന്റെ രക്തചുരുക്കമെന്താണു് ? എല്ലാ ഭൂതകാലസമൂഹത്തിന്റേയും ചരിത്രം വര്‍ഗ്ഗവൈരങ്ങളുടെ, വിവിധകാലഘട്ടങ്ങളില്‍ വിവിധരൂപങ്ങള്‍ കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള വൈരങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

‌എന്നാല്‍ അവ കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള രൂപം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു പൊതുസ്വഭാവമുണ്ടു്. -സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം മറ്റേ വിഭാഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന വസ്തുത. അപ്പോള്‍ പണ്ടുകാലങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യബോധത്തിനു് എത്രതന്നെ ബാഹുല്യവും വൈവിദ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നാലും, അതു് പൊതുരൂപങ്ങളുടെ, അഥവാ സാമാന്യ ആശയഗതികളുടെ, അതിരുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടാണു് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതെന്നതില്‍ അത്ഭുതമില്ല. വര്‍ഗ്ഗവൈരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും തിരോധാനം ചെയ്താലല്ലാതെ ആ ആശയങ്ങള്‍ തികച്ചും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയില്ല.

പരമ്പരാഗതമായ സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള എറ്റവും സമൂലമായ വിച്ഛേദനമാണു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് വിപ്ലവം. അപ്പോള്‍, അതിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പരമ്പരാഗതമായ ആശയങ്ങളില്‍ നിന്നു് ഏറ്റവും സമൂലമായ വിച്ഛേദനമുണ്ടാവുന്നതില്‍ അത്ഭുതമില്ല.

കമ്മ്യൂണിസത്തോടുള്ള ബൂര്‍ഷ്വാ ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമര്‍ശം നമ്മുക്കു് അവസാനിപ്പിക്കാം.

തൊഴിലാളിപര്‍ഗ്ഗത്തെ ഭരണാധികാരിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ നിലയിലേക്കുയര്‍ത്തുക, ജനാധിപത്യത്തിനു് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തില്‍ വിജയം നേടുക -ഇതാണു് തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യപടിയെന്നു് നാം മുകളില്‍ കണ്ടു.

ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ പക്കല്‍നിന്നു് എല്ലാ മൂലധനവും പടിപടിയായി പിടിച്ചെടുക്കാനും ഭരണകൂടത്തിന്റെ -അതായതു്, ഭരണാധികാരിവര്‍ഗ്ഗമായി സംഘടിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ- കൈകളില്‍ എല്ലാ ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിക്കാനും, ആവുന്നത്ര വേഗം ഉല്പാദനശക്തികളുടെ ആകത്തുക വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുംവേണ്ടി തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കും.

സ്വത്തവകാശങ്ങളിന്മേലും ബൂര്‍ഷ്വാ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിന്മേലും സേച്ഛാധിപത്യപരമായി കൈകടത്താതെ, അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സാമ്പത്തികമായി അപര്യാപ്തവും അസ്വീകാര്യവുമായി തോന്നുമെങ്കിലും, പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നതോടുകൂടി സ്വയം വളരുന്നതും, പഴയ സാമൂഹ്യക്രമത്തിലേക്കു് അധികമധികം കൈകടത്തല്‍ ആവശ്യമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നതും, ഉല്പാദനരീതിയില്‍ സമൂലപരിവര്‍ത്തനം വരുത്താനുള്ള ഉപാധിയെന്ന നിലക്കു് അനുപേക്ഷണീയമായ നടപടികളെടുക്കാതെ തീര്‍ച്ചയായും ഇതു് തുടക്കത്തില്‍ നേടാനാവില്ല.

ഈ നടപടികള്‍ പല രാജ്യത്തും പലതരത്തിലായിരിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

എങ്കിലും ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികള്‍ ഏറെക്കുറെ സാമാന്യമായി ബാധകമാവുന്നതാണു് :

 1. ഭൂമിയിലെ സ്വകാര്യസ്വത്തു് ഇല്ലാതാക്കുകയും ഭൂമിയില്‍ നിന്നും പാട്ടമായി കിട്ടുന്ന വരുമാനമെല്ലാം പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക
 2. അനുക്രമം വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കനത്ത ആദായനികുതി
 3. എല്ലാ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കുക
 4. അന്യരാജ്യങ്ങളില്‍ കുടിയേറിപ്പാര്‍ത്തവരും കലാപകാരികളുമായ എല്ലാവരുടേയും സ്വത്തു് കണ്ടുകെട്ടുക.
 5. സ്റ്റേറ്റിന്റെ മൂലധനത്തേടുകൂടിയതും അതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ കുത്തകയിന്‍ കീഴില്‍ ഉള്ളതുമായ ഒരു ദേശീയബാങ്കുമുഖേനെ വായ്പാവ്യവസ്ഥയെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൈകളില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
 6. ഗതാഗതത്തിന്റേയും വാര്‍ത്താവിനിമയത്തിന്റേയും ഉപാധികള്‍ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൈകളില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
 7. സ്റ്റേറ്റുടമയിലുള്ള ഫാക്ടറികളും, ഉല്പാദനോപകരണങ്ങളും വിപുലീകരിക്കുക, ഒരു പൊതുപദ്ധതിയനുസരിച്ചു് തരിശുനിലങ്ങള്‍ കൃഷിക്കുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പൊതുവില്‍ മണ്ണിന്റെ ഗുണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 8. പണിയെടുക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യമായ ബാദ്ധ്യത. വ്യവസായികോല്പാദനത്തിനും. വിശേഷിച്ചു് കൃഷിക്കും, തൊഴില്‍പ്പടകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.
 9. കാര്‍ഷികോല്പാദനത്തെ വ്യാവസായികോല്പാദനവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുക, രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാവിതരണം കുറേക്കൂടി സമീകരിച്ചിട്ടു് നാടും നഗരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രമേണയില്ലാതാക്കുക.
 10. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും സൌജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍ക്കുക, ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ കുട്ടികളെകൊണ്ടു് ഫാക്ടറിയില്‍ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതു് നിര്‍ത്തുക, വ്യവസായോല്പാദനവും വിദ്യാഭ്യാസവും കൂട്ടിയിണക്കുക മുതലായവ.

ഊ വികാസഗതിയില്‍ വര്‍ഗ്ഗവ്യത്യാസമെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും ഒരു വിപുലസമാജമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കൈകളില്‍ ഉല്പാദനമെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍, ഭരണാധികാരത്തിനു് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം, ശരിയായി പറഞ്ഞാല്‍, മറ്റൊരു വര്‍ഗ്ഗത്തെ മര്‍ദ്ദിക്കാനുള്ള ഒരു വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സംഘടിതശക്തി മാത്രമാണു്. ബൂര്‍ഷ്വാസിയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയില്‍, പരിസ്ഥിതികളുടെ നിര്‍ബന്ധംകൊണ്ടു് തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിനു് ഒരു വര്‍ഗ്ഗമെന്ന നിലയില്‍ സ്വയം സംഘടിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഒരു വിപ്ലവംമൂലം അതു് സ്വയം ഭരണാധികാരിവര്‍ഗ്ഗമായിത്തീരുകയും ആ നിലയ്ക്കു് ഉല്പാദനത്തിന്റെ പഴയ ബന്ധങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു തുടച്ചുനീക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍. ഈ ബന്ധങ്ങളോടൊപ്പം വര്‍ഗ്ഗവൈരങ്ങളുടേയും, പൊതുവില്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടേയും നിലനില്പിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളേയും അതു് തുടച്ചുനീക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങിനെ ഒരു വര്‍ഗ്ഗമെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സ്വന്തം ആധിപത്യത്തേയും അതു് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വര്‍ഗ്ഗവൈരങ്ങളുമുള്ള പഴയ ബൂര്‍ഷ്വാ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, ഒരോരുത്തരും സ്വതന്ത്രമായി വളര്‍ന്നുവന്നാല്‍മാത്രം എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രമായി വളരുന്ന സമൂഹം നമ്മുക്കു് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.