മല­യാ­ളം വി­ക്കി­ഗ്ര­ന്ഥ­ശാല ഒന്നാം പതി­പ്പു്
കമ്മ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റോ

1883-ലെ ജര്‍മ്മന്‍ പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുര

ഈ പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുര, ഹാ ! ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക് എഴുതേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. മാര്‍ക്സ് -യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും മുഴുവന്‍ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗവും മറ്റാരോടുമെന്നതിനേക്കാള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - ഇന്ന് ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരിയില്‍ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരത്തിന്മേല്‍ ആദ്യത്തെ പുല്‍ക്കൊടികള്‍ മുളച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം മാനിഫെസ്റ്റോയില്‍ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്നത്ര പോലും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും താഴെപറയുന്ന കാര്യം അസന്നിഗ്ധമായി വീണ്ടും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് ആവശമാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു

ഓരോ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിലേയും സാമ്പത്തികോല്പാദനവും അതില്‍നിന്ന് അവശ്യമുയരുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ; അതിനാല്‍ (പ്രാചീനമായ പൊതുഭൂവുടമവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിനുശേഷമുള്ള) ചരിത്രമാകെ സാമൂഹ്യവികാസത്തിന്റെ വിവിധദശകളില്‍ നടന്നിട്ടുള്ള വര്‍ഗ്ഗസമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ്, ചൂഷകരും ചൂഷിതരും, മേലാളരും കീഴാളരുമായ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ നടന്നിട്ടുള്ള സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ചൂഷിതരും മര്‍ദ്ദിതരുമായ വര്‍ഗ്ഗത്തിന് (തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്) ചൂഷണത്തില്‍ നിന്നും മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ നിന്നും വര്‍ഗ്ഗസമരത്തില്‍നിന്നും സമൂഹത്തെയാകെ എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി മോചിപ്പിക്കാതെ ചൂഷകരില്‍ നിന്നും മര്‍ദ്ദകരില്‍ നിന്നും (ബൂര്‍ഷ്വാസിയില്‍ നിന്ന്) സ്വയം മോചനം നേടാന്‍ കഴിയുകയില്ല എന്നൊരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ന് ആ വര്‍ഗ്ഗസമരം എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു- മാനിഫെസ്റ്റോയിലുടനീളം പ്രസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൗലികചിന്താഗതി മാര്‍ക്‌സിന്റേതു മാത്രമാണ്, മറ്റാരുടേയുമല്ല.* ഞാന്‍ ഇതി പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും അതിന് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ മുഖവുരയില്‍ത്തന്നെ സ്ഥാനമുണ്ടാകണമെന്നത് തിട്ടമായും ഇന്ന് ഒരാവശ്യമാണ്.

എഫ്. എംഗല്‍സ്

മൂലപാഠം ജര്‍മ്മനില്‍

ലണ്ടന്‍ ജൂണ്‍ 28, 1883

Das Kommunistische Manifest Hottingen-Zurich, 1883

എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

  • ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലുള്ള മുഖവുരയില്‍ ഞാനെഴുതിയിരുന്നു: ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍ ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തം എതൊരു പങ്കാണോ നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പങ്ക് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിറവേറ്റാന്‍ പരികല്പിതമാണ് ഈ പ്രമേയം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 1845-നുമുമ്പുള്ള ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലായി ഞങ്ങളിരുപേരും ഈ പ്രമേയത്തിലെത്താന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ സ്വന്തമായി, സ്വതന്ത്രമായി അതിലേക്കെത്രകണ്ടു പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ഞാനെഴുതിയിട്ടുള്ള 'ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി ' എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും സ്പഷ്ടമാകും. എന്നാല്‍ 1845-ലെ വസന്തത്തില്‍ ബ്രസല്‍സില്‍ വച്ച് ഞാന്‍ മാര്‍ക്‌സിനെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോഴേയ്ക്കും അദ്ദേഹം അത് നിര്‍വ്വചിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, ഞാന്‍ മുകളില്‍ പ്രസ്താവിച്ച രീതിയില്‍ മിക്കവാറും അത്രതന്നെ വ്യക്തമായ വിധത്തില്‍ അത് എന്റെ മുമ്പില്‍ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. (1890 ലെ ജര്‍മ്ന്‍ പതിപ്പിനുള്ള എംഗല്‍സിന്റെ കുറിപ്പ്).