കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

ആമുഖം

യൂറോപ്പിനെ ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു - കമ്മ്യൂണിസമെന്ന ഭൂതം. ഈ ഭുതത്തിന്റെ ബാധയൊഴിക്കാന്‍ വേണ്ടി പഴയ യൂറോപ്പിന്റെ ശക്തികളെല്ലാം - മാര്‍പ്പാപ്പയും. സാര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും, മെറ്റര്‍ നിഹും, ഗിസോയും, ഫ്രഞ്ചു റാഡിക്കല്‍ കക്ഷിക്കാരം, ജര്‍മ്മന്‍ പോലീസ് ചാരന്മാരുമെല്ലാം - ഒരു പാവന സഖ്യത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന എതിരാളികന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നു വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷപ്പാട്ടി എവിടെയാണുള്ളത് ? തങ്ങളേക്കാന്‍ പുരോഗമവാദികളായ പ്രതിപക്ഷപ്പാര്‍ട്ടികളുടെ നേര്‍ക്കെന്നപോലെതന്നെ പിന്തിരിപ്പന്മാരായ തങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളുടെ നേര്‍ക്കും കമ്മ്യൂണിസമെന്ന മുദ്രയടിക്കുന്ന ശകാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷം എവിടെയാണുള്ളത് ?

ഇതില്‍ നിന്നും രണ്ട് സംഗതികള്‍ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് : .കമ്മ്യൂണിസം തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണെന്നു യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ ശക്തികളും അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. .കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാര്‍ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആശയഗതികളും പരസ്യമായി ലോകസമക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭൂതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മുത്തശ്ശിക്കഥയെ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്വന്തമായൊരുമാനിഫെസ്റ്റോ വഴി നേരിടുകയും ചെയ്യേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നാനാദേശക്കാരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ ലണ്ടനില്‍ സമ്മേളിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജര്‍മ്മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍, ഫ്ലെമിഷ്, ഡാനിഷ് എന്നീ ഭാഷകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താഴെ കൊടുക്കുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.