ഒരു വിവാഹമംഗളപ്രാര്‍ത്ഥന
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍കുമാരനാശാന്റെ വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്.


എപ്പോഴും വേര്‍പെടാതുള്ള വരവിവൊടുപണ്ടാദി ദാമ്പത്യമാര്‍ന്നോ-
രിപ്പോഴും ശോഭ ചേര്‍പ്പോരഭിനവമിഥുനത്തിനു സാന്നിദ്ധ്യം മൂലം
കല്പിച്ചീ രണ്ടുപേര്‍ക്കും പൊഴിക ചിരശുഭാധാനദക്ഷം കടാക്ഷം
മുപ്പാരാകും കുടുംബത്തിനു മുഴുവനുമുള്ളേകമാതാപിതാക്കള്‍

ശ്രീവാണീപത്മജന്മാര്‍, പരമരിയ രമാമാധവന്മാര്‍, ശിവന്മാര്‍
ദേവന്മാരാശചീന്ദ്രാദികളൃഷികള്‍ സപത്നീകര്‍, വല്ലീഗുഹന്മാര്‍
സാവിത്രീസത്യവാന്മാര്‍ തുടരുമതിമഹത്തുക്കള്‍ ജായാവരന്മാ-
രാവിര്‍മ്മോദം കനിഞ്ഞേകുക മിഥുനമിതിന്നവ്യയം ഭവ്യമെന്നും

നിര്‍മ്മായമീശ്വരപദത്തെയുമോര്‍ത്തു നിത്യം
ധര്‍മ്മത്തേയും നവവധൂവരരേ ! ഭവാന്മാര്‍
കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്തു കുലപാവനരാക! യുഷ്മ-
ച്ഛര്‍മ്മത്തിനായ് വരിക ശാശ്വതഗൃഹ്യധര്‍മ്മം

കാണി കല്‍മഷമെഴാതെ സൌഹൃദം
പേണുവിന്‍ മിഥുനമെയഭിന്നമായ്
പ്രാണനും തനുവുമെന്നപോല്‍ ചിരം
വാണു നിങ്ങള്‍ പുരുഷാര്‍ത്ഥമേലുവിന്‍.

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍