അഹിംസ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

കഴല്‍ വിരവിലെടുക്കെടുക്കയി-
പ്പുഴു തുണയറ്റതു കൊന്നിടായ്ക നീ:
ചെറിയൊരുടലിതെന്നു നിന്ദ തോ-
ന്നരുതതുമീശ്വരനാണു ചെയ്തവന്‍

അവനവികലജീവനാഥനീ
യവനിയില്‍ വന്നതവങ്കല്‍ നിന്നു നീ
അളവകലുമവന്റെയന്‍പിനീ-
യെളിയ പുഴുക്കളുമംശഭാജികള്‍

ദിവി രവിശശിതാരശോഭയു-
ണ്ടവനുടെ സൃഷ്ടിയിലാര്‍ക്കുമൊന്നുപോല്‍
നവതൃണനിരകൊണ്ടു മൂടീടു
ന്നവനി നിനക്കുമിവയ്ക്കുമായവന്‍

കളയുക പുനരല്പകാലമു‌
ള്ളെളിയ സുഖത്തൊടിരുന്നിടട്ടിവ
കലയുമൊരുമയിരേകിടാവതോ?
കളിയിലുമിന്നയി കൊന്നിടായ്ക നീ

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍