ഒരു സന്ധ്യ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

ഉളവായിടുന്നു സുഖമേറ്റമുള്ളിലെന്‍
കുളിര്‍പശ്ചിമാംബുനിധിവായുപോതമേ,
പൊളിയാക്കിയുഷ്ണകഥ നീ തലോടവേ
പുളകം വരുന്നു പെരുകുന്നു കണ്ണുനീര്‍.

ഇടവത്തിലും വലിയ ചൂടുമൂലമാ-
യിടരാര്‍ന്നു നിന്നെ നിരൂപിച്ചണഞ്ഞു ഞാന്‍
വിടപ്രിവജത്തില്‍ വിടരുന്ന പൂമണം
തടവീടുമീയുപവനത്തിലന്തിയില്‍.

ഇടവിട്ടിടാതെ ജനമെത്തിയാര്‍ത്തി തീര്‍
ത്തുടല്‍ ചീര്‍ക്കുമാറിഹ സദാ രമിക്കയാല്‍
സ്ഫുടധന്യഭാവമിയലുന്നു വഞ്ചി ഭൂ-
മുടിരത്നമീ നഗരപുഷ്ടവാടിക.

ഗണമായ് നടപ്പു ചില,രിങ്ങിരിക്കമേ-
ലിണയായിരിപ്പൂ ചില,രൊറ്റയായുമേ
അണയത്തു വാഴ്വു ചെറുപൈതല്‍ പൂവുപോല്‍
ക്ഷണമന്തി നോക്കിയൊരു കോണില്‍ ഞാനുമേ.

അതിരമ്യ വൃക്ഷനിരകള്‍ക്കുമാ ലതാ-
രതികള്‍ക്കുമങ്ങു സരസീതടത്തിനും
മതിലിന്നുമപ്പുറമഹോ! നഭസ്സിലി-
സ്ഥിതിഭേദമെങ്ങനെ വരുന്നൂ മോഹനം?

പകരുന്നു ഹന്ത! ചിലടത്തു പിച്ചള-
പ്പുതുപാളിപോല്‍ ഗഗനഭിത്തിതന്‍ നിറം
അകലത്തു വന്മരമെരിഞ്ഞുനിന്നിടു-
ന്നതുപോലെയും പുക പടര്‍ന്നപോലെയും.

ചിലടത്തു വിണ്‍‌വഴി ചുവന്ന പട്ടിനാല്‍
നലമായടച്ചു മറ തൂങ്ങിടുന്നപോല്‍
പലവര്‍ണ്ണമാം കൊടികള്‍ പൊങ്ങിടുന്നപോല്‍
ചിലടം വെറും ചമതപൂത്ത കാടുപോല്‍.

അലയാതെ വായുവില്‍ വടക്കുകോണിലാ-
യിലതിങ്ങിയും ചെറിയ കൊമ്പൊതുങ്ങിയും
നിലവിട്ടു വീണ തരുപോല്‍ വിലങ്ങനേ
വിലസുന്നു ചാരനിറമാമൊരു മുകില്‍.

അതിനിപ്പുറം ശിശിരവായുവംബുജ-
ക്ഷതിചേര്‍ത്തു ചണ്ടി പടരും സരസ്സുപോല്‍
അതിലോലമായൊളി കുറഞ്ഞ മേഘമാര്‍
ന്നുതിരുന്നു ഭംഗി തെളിയാതെയംബരം.

            (അപൂര്‍ണ്ണം)

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍