പൂവാം പൊഞ്ചഷകത്തിങ്കല്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

പൂവാം പൊഞ്ചഷകത്തിങ്കല്‍
പൂരിച്ച മധു കാണ്‍കയാല്‍
പരമാനന്ദമായ് ഹന്ത
പാടുന്നു ചില വണ്ടുകള്‍

പകയുള്‍ക്കാമ്പില്‍ മുത്തിട്ടോ
പരപ്രേരണമൂലമോ
പത്രമാകും പോര്‍ക്കളത്തില്‍
പാഞ്ഞെത്തുന്നു കവേ ഭവാന്‍?

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍