പുഷ്പവാടി - പ്രഭാതപ്രാര്‍ത്ഥന

പ്രഭാതപ്രാര്‍ത്ഥന

സകലാശ്രയമായി രാത്രിയും
പകലും നിന്നെരിയും പ്രദീപമേ,
ജഗദീശ, ജയിക്ക! ശാശ്വതം
നിഗമം തേടിന നിന്‍പദാംബുജം.

അരുണോദയമായി, പൂക്കള്‍പോല്‍
വിരിയുന്നൂ കരണോല്‍ക്കരം വിഭോ.
തിരിയെത്തെളിയുന്നു ഹന്ത! നീ
തിരനീക്കുന്നൊരു ലോകരംഗവും.

ഒരു ഭീതിയെഴാതെ കാത്തു, ദു-
ഷ്കരസാംസാരികപോതയാത്രയില്‍
കര കാട്ടുക നിന്നു നീ കൃപാ-
കര, ഞാന്‍ ദിക്കറിയാത്ത നാവികന്‍.

ഗുണമെന്നിയൊരാള്‍ക്കുമെന്നില്‍നി-
ന്നണയായ്‌വാന്‍ തരമാകണം വിഭോ,
അണുജീവിയിലും സഹോദര-
പ്രണയം ത്വല്‍ കൃപയാലെ തോന്നണം.

ഉളവാകണമാത്മതുഷ്ടിയീ-
യെളിയോനിങ്ങനെ പോകണം ദിനം,
ഇളകാതെയുമിന്ദ്രിയാര്‍ത്തിയാല്‍
കളിയായും കളവോതിടാതെയും.

അഖിലോപരിയെന്റെ ബുദ്ധിയില്‍
സുഖദുഃഖങ്ങളില്‍ മാറ്റമെന്നിയേ
ജഗദീശ, തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കണം
നിഗമം തേടിന നിന്‍ പദാംബുജം.

ഏപ്രില്‍ 1931