ഡല്‍ഹി കിരീടധാരണം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

ചിരമഴലിലുറങ്ങി ശ്രീഘ്രമെന്തിപ്പൊളിന്ത്യാ-
ധരണീ കൊടികള്‍പാറിക്കോള്‍മയിര്‍ക്കൊള്‍വതമ്മേ,
ഹരിയപരനിതാ 'ജാര്‍ജെ'ത്തി--ഹാ! നീയറിഞ്ഞൂ
ശരി, പതിയുടെ സാക്ഷാല്‍ സ്പര്‍ശനം ദര്‍ശനീയേ.

യവനമുഗളയുദ്ധോദഗ്രകോലാഹലത്തില്‍
ഭവതിയുണരുമാറായില്ല ഹേ! പുണ്യഭൂമി,
അവസരമിതിലാമോദാര്‍ത്ഥപീരങ്കിഭീമാ-
രവഭയപുളകം നീ വീരപത്നീ! വഹിക്ക!

ചരമകമലമേറ്റം ശോഭതേടുന്നു, മിന്നു-
ന്നരമിത ഹിമകാലക്ലിഷ്ടനെന്നാലുമര്‍ക്കന്‍
പരമഭിനവമേന്തി ഹന്ത ചൈതന്യമേതും
ഭരതധരണി കില്ലില്ലിപ്പൊഴുദ്ബുദ്ധയായ് നീ.

ഉദിതകൂതുകമിപ്പോള്‍ നിന്നരയ്ക്കോമലമ്മേ,
ഉദധികളണിയുന്നു ലോലനീലോര്‍മ്മിചേലം
അതിമിനുസവുമാകുന്നദ്രിരാജന്‍ ഹിമത്താല്‍
സിതമണിസരളശ്രീസ്നിഗ്ദ്ധകൂടം കിരീടം

ഝടിതി ജനനിയെങ്ങും ചാരുകിര്‍മ്മീരവര്‍ണ്ണ-
ക്കൊടിനിരകള്‍ പറന്നും ചോപ്പുകുപ്പായമേലും
ഭടനിരകള്‍ നിരന്നും പാര്‍ക്കില്‍ വാഴ്ത്താവതോ നിന്‍
വടിവഹഹ! പകര്‍ന്നു പൂത്ത വന്‍കാടുപോലെ

നഗഗതഹരിധീരന്‍ നമ്രസാമന്തരുള്ളില്‍
ഖഗപരിവൃതവാപീകാന്തകാദംബകല്പന്‍
അഗണിതഗുണ'നഞ്ചാംജാര്‍ജെ'ഴുന്നെള്ളി ദില്ലീ-
നഗരിയില്‍ വിലസീടുന്നിന്നു രാജാധിരാജന്‍.

അതിവിഭവമതിശ്രീ ശക്തിയെല്ലാം ത്രിലോകീ-
പതിയുടെയവതാരത്തിന്റെ കോപ്പെന്നുരപ്പൂ
അതുകരുതുകിലിന്നിയാംഗലാധീശനീന്ത്യേ,
അതുലനതു ധരിക്കമാക നീയാഗമാദ്യേ

സമനയഗുണനാര്‍ക്കും സ്വപ്രജാസഞ്ചയത്തില്‍
ഭ്രമണമതിലിരുട്ടേലാത്ത ഭൂമിക്കധീശന്‍
അമലനുജധര്‍മ്മം കാക്കുവാന്‍ വ്യഗ്രനീ നിന്‍-
രമണനിത കിരീടം ചൂടി നന്ദികയിന്ത്യേ.

"തുലയില്‍ നിയതുധര്‍മ്മം താണധര്‍മ്മങ്ങള്‍ പൊങ്ങും-
നിലയിലവതരിക്കുന്നുണ്ടു ഞാനെ"ന്നു ദേവന്‍
സ്ഥലമിതിലടല്‍മദ്ധ്യത്തന്നു ചൊന്നാനുറക്കെ,
ഫലമിത ഭഗവാന്‍തന്‍ വാക്കില്‍ നീക്കം ഭവിക്കാ.

ധൃതനയകരുണാബ്ധേ! ചക്രവര്‍ത്തിന്‍! ഭവാനില്‍
ശ്രുവിനയധനന്മാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍
മതി പറവതു ഭാഗ്യം മാന്യയാമിന്ത്യമാതാ,
പതിഭുജമതു താങ്ങിപ്പിന്നെയും ധന്യയായി.

ക്ഷമയെ ഹരിപതാകന്‍ കാപ്പു ഭൂപന്‍ ശതാബ്ദം
പ്രമദമൊടു പുരന്ധ്രീരത്നമാം പത്നിയോടും
സമധികതരമാവൂ സൗഖ്യവും ശ്രീയുമിന്ത്യ-
യ്ക്കമിതഗുണ ജയിപ്പൂ ഭൂവിലാംഗ്ലേയലക്ഷ്മി.
                                                                  - 1911

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍