സാവിത്രിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍മണിമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

വരദേ വരനെണ്ണവറ്റിടും
തിരിപോല്‍ നിന്നു തിളങ്ങിടുന്നുതേ
തിരികില്ലതു ഭാഗ്യവാനവ-
ന്നെരിയുന്നെന്മനമീശവല്ലഭേ

തരുണത്വമതില്‍ക്കിടന്നുമെന്‍
പുരുസൌഹാര്‍ദ്ദരസം നുകര്‍ന്നുമേ
മരുവുന്ന മനോജ്ഞനോര്‍ക്കുമോ
മരണോദന്തമിതുണ്ണിപോലവന്‍

രഭസത്തൊടു ശുദ്ധസൌഹൃദ-
പ്രഭവം കൂട്ടിയിണക്കിയേകമായ്
ശുഭദായിനി ഞങ്ങള്‍ ദീപവും
പ്രഭയുമ്പോലിനി വേര്‍പെടാശിവേ

വിരഹശ്രുതിയും സഹിക്കുമോ
സ്ഥിരരാഗപ്രതിപന്നയാം സതി?
തിരുമേനി പകുത്തു കാന്തനൊ-
ത്തരുളും നീയറിയുന്നതംബികേ

അകലും ക്ഷണമെറ്റമെറ്റമെ
ന്നകതാരില്‍ ഭയമേകും എന്‍ പ്രിയന്‍
സുകുമാരനുമേ മറഞ്ഞു പോം
മുകുളം പോലിനി മൂന്നുനാള്‍ക്കകം

മനതാരിലെഴും പ്രിയത്തിനാല്‍
നിനയാ മല്പതിതന്‍ വിപത്തു ഞാന്‍
ദിനമെങ്കിലുമ്മെത്തി സത്യമാം
മുനിവാക്കെന്നു മഹാഭയം ശിവേ

ഹൃദയം കവരുന്ന നോക്കുമാ
മൃദുഗംഭീരമനോജ്ഞരൂപവും
വിദയം കവരാമവന്റെയാ
സുദൃഢസ്നേഹമഹോ തൊടാ യമന്‍

ബഹുനര്‍മ്മമുരച്ചു ബുദ്ധിമാന്‍
മുഹുരിപ്പോള്‍ വരുമെന്റെ വല്ലഭന്‍
അഹഹ! വ്രതഹേതു കേള്‍ക്കുവാന്‍
സഹസാ ദുര്‍ഭഗയെന്തു ചൊല്വു ഞാന്‍

വരനോടിവളോതുകില്ല ഭീ-
കരമാ വസ്തുത ജീവിതാവധി
പരമെന്‍ പ്രിയനന്തമേലുകില്‍
പിരിയാ പോമവനൊത്തു തന്നെ ഞാന്‍

സ്ഥിതിയിങ്ങതി ദുഃഖമെങ്കിലും
ക്ഷിതിവാസപ്രിയരാം ശരീരികള്‍
പതിയെത്തി വിപത്തിലേകമാം
ഗതി നീതാന്‍ ഗരളാശനപ്രിയേ

പരമേശ്വരി സൃഷ്ടി രക്ഷ സം-
ഹരണം സര്‍വമിതോര്‍ക്കില്‍ നിന്റെയാം
വരമേകണമംബ മംഗളം
വരുവാനാശ്രിതവത്സവത്സലേ

പ്രിയനേതുമനര്‍ത്ഥമെന്നി നി-
ര്‍ഭയനാവാനയി സര്‍വശക്ത നീ
ദയ ചെയ്യുക ആന്തരാത്മിക-
പ്രിയയാം ദേവി ദയാപരാജിതേ

മണിമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍