ഒരു യാത്രവഴങ്ങല്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

(ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്ന്)
അല്ലേ! ഭാരതസൂര്യ! ദുര്‍വ്വിധിബല-
ത്താല്‍ നിന്നെയും ഹന്ത നിന്‍
ചൊല്ലേറും പ്രജയേയുമുന്നത്തരു-
കൂട്ടത്തെയും നിത്യവും
ഫുല്ലേന്ദീവരകാന്തി പൂണ്ട ഗഗന-
ത്തില്‍ പൂത്തിണങ്ങുന്നതാം
നല്ലോതാക്കുസുമോല്‍ക്കരത്തെയുമിതാ
കൈവിട്ടു പോകുന്നു ഞാന്‍

എന്നല്ലെന്‍ പ്രിയഭാരതീയസഹജ-
ന്മാരേ! ഭവാന്മാരെയും
നന്നായ് നിങ്ങടെ സൌഹൃദത്തെയുമനു-
ക്രോശാര്‍ദ്രഭാവത്തെയും
ഒന്നായ് തന്നെ ലഭിച്ചു ഞാനിഹ ‘സിലോണ്‍’
തോടുണ്ടു ‘ഡാര്‍ജ്ജിലിങ്ങി’ല്‍
ചെന്നെത്തും വരെ നിന്നതൊക്കെയുടനേ-
യൊന്നായ് നശിക്കുന്നുവോ?

നന്നായ് വാഴുവിനിന്നു നമ്മുടെ ജഡ
ത്തെദ്ദേശവും കാലവും
മന്ദം വേര്‍പെടുവിച്ചിടയ്ക്കു മതിലും
കെട്ടും മറഞ്ഞീടുവാന്‍,
വന്നാ വിസ്മൃതിയാമിരുട്ടുമഥ മൂ-
ടീടും ഹിമാദ്രിയ്ക്കു കീ-
ഴെന്നും നിങ്ങളെയാകവേയിഹ മറ-
ച്ചീടുന്ന മഞ്ഞെന്നപോല്‍.

കണ്ടു നിദ്രയിലോ ഭവല്‍ കപിശര-
മ്യാസ്യങ്ങളും കാന്തിയാല്‍
വണ്ടൊക്കും നയനങ്ങളും പരിമൃദു-
സ്പര്‍ശങ്ങളാം കൈകളും?
കണ്ഠത്വം കലരാതെയന്യ ദിശി ഞാന്‍
പോകുമ്പഴും കൂടവേ
തെണ്ടും സ്നേഹമിയന്നതോര്‍മ്മയില്‍ വരു-
ന്നുണ്ടായതും നിദ്രയോ?

സത്യം സ്വപ്നമതാണു സര്‍വമിഹ നാം
ജീവിപ്പതിന്നിന്‍ഡ്യയാം
പൃഥ്വീമണ്ഡലവും പരം വലിയൊരാ
സ്വപ്നത്തിലൊന്നായ് വരാം
അത്യര്‍ത്ഥം വിളറുന്ന വിണ്‍നിലധികം
മണ്ടുന്ന രശ്മിയ്ക്കു കീഴ്
ചിത്താശ്വാസവുമാത്മഹര്‍ഷവുമുദി
പ്പിക്കും കിനാവാമത്

എന്നാലേറ്റമടുത്തവറ്റയുമക-
റ്റീടാന്‍ ബലാലന്തരം
വന്നായുന്നൊരു കാലദിക്കുകള്‍ വിചാ-
രിക്കുമ്പോഴെന്നായ് വരാം?
ഒന്നും കേവലമില്ല മിഥ്യയവയെ-
ന്നും നാം പഠിച്ചില്ലയോ
നന്നായിങ്ങവയെത്തടുത്തു പുറമേ
നാം കോട്ട കെട്ടേണ്ടയോ?

സത്യം സമ്പ്രതിയീവിചാരമിതുതാ-
നെന്നേ സമാധാനമു-
ള്ളതത്യം ബത സിന്ധുവും കരയുമായ്
നാം വേര്‍പെടുമ്പോളിനി
നിത്യം ‘സൂര്യ്’നെനിക്കുമോര്‍ക്കുകിലയേ!
നിങ്ങള്‍ക്കുമൊന്നാണിതി-
ന്നെത്താ ഭിന്നത് വയ്ക്കുവിന്‍ പ്രണയമെ-
ന്നേയ്ക്കും ഭവിക്കട്ടത് !

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍