മൂലൂരിനയച്ച കത്ത്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

സ്വാമിനി, സര്‍വ്വജ്ഞപ്രിയ-
ഭാമിനി, പരചിത്രഭുവനവിന്യാസം
പ്രേമംചെയ്തു ഭവാനവള്‍
കാമിതമരുളട്ടെ കമലപത്രാക്ഷി.

അത്യാനന്ദമഹോ തരുന്നയി ഭവാ-
     നന്‍പോടയച്ചുള്ളൊര-
ക്കത്താകും കവിതാരസോര്‍മ്മി കരളില്‍-
     ച്ചേര്‍ക്കും സുധാമാധുരി
വ്യത്യാസം പറയുന്നതല്ലതു വശാല്‍
     വേഗാലയയ്ക്കുന്നിതി
പ്രത്യാവേദനപത്രവും പ്രകൃതിയാം
     മാന്ദ്യം മറന്നിന്നു ഞാന്‍.

ചിത്താഹ്ലാദമെനിക്കു തോഴരൊരഭി-
     ജ്ഞാനോക്തി ചൊല്ലുന്നതില്‍
പ്രത്യേകം കലരുന്നു പോയ സുദിനം
     പ്രത്യാഗമിക്കുന്നപോല്‍

പ്രത്യക്ഷത്തിലുടന്‍ ഭവാനെയിഹ ഞാന്‍
     കാണുന്നു, വന്‍പ്രേമവും
എത്തീടു,ന്നഥവാ മനോമയമതാ-
     നോര്‍ത്താല്‍ ജഗത്തും സഖേ.

ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടയി ഞാനുദൂഢകുതുകം
     സല്ലാപമോരോന്നുര-
ച്ചാര്‍ക്കും നാമിരുപേരി,ലന്നതു സഖേ,
     പോരാഞ്ഞുമാ രാത്രിയില്‍
വായ്ക്കും കാര്യവശാല്‍ വിഷാദമൊടുടന്‍
     വേര്‍പെട്ടൊരേ പ്രാണനീ
മൂക്കിന്മൂലമണഞ്ഞു രണ്ടുവഴിപോം-
     പോലന്നു പാലംവഴി

തുഷ്ട്യാ നിങ്ങളെയും പിരിഞ്ഞു തുണയി-
     ല്ലാതായിരുട്ടത്ത് ഞാന്‍
വ്യഷ്ട്യാ പിച്ഛിലമാം വഴിക്കു ബത ക-
     ല്പാലത്തിലെത്തുംവരെ
കഷ്ടം! പോയിതു മുങ്ങിയും മുഴുകിയും
     മിന്നാമിനുങ്ങങ്ങള്‍തന്‍
പൃഷ്ഠംതന്നെയിടയ്ക്കു തെല്ലൊരു വെളി-
     ച്ചത്തിന്നു പാര്‍ത്തുള്ളൊ ഞാന്‍.

പൊട്ടിന്നായതു പിന്നെയും പ്രിയസഖേ
     പിറ്റേദ്ദിനം രാത്രിയില്‍
പേട്ടയ്ക്കായുമടുത്തനാളവിടവും
     വിട്ടും പുറപ്പെട്ടു ഞാന്‍
ഡാക്ടര്‍ ശ്രീയൂതനാകുമപ്പുരുഷര-
     ത്നത്തോടുമിദ്ദിക്കില്‍‌വ-
ന്നിട്ടഞ്ചാറുദിനം കഴിഞ്ഞുടനെയ-
     ക്കാര്‍ഡും ഭവാനിട്ടു ഞാന്‍.

പിന്നീടത്രയൊരാഴ്ച പോകുവതിനും-
     മുന്‍പേറെയന്‍‌പേറുമെന്‍
ധന്യോത്തംസമതാ ‘മരിപ്പുറ’മെഴും
     സ്വാമിപ്രസാദത്തിനാല്‍
വന്നെത്തീ വലുതായിടും കിമപി കാ-
     ര്യാര്‍ത്ഥം മഠത്തിന്നു ഞാന്‍
ചെന്നേതീരുവതെന്നു ശീഘ്രമിഹ വി-
     ജ്ഞാപിക്കുമാജ്ഞാപനം

കണ്ടിട്ടായതു കേവലം ത്വരകള്‍കൂ-
     ട്ടുമ്പോഴിടമ്പെട്ടുവ-
ന്നുണ്ടായി ജലദോഷവും ജ്വരവുമൊ-
     ന്നല്പം മുഷിപ്പിച്ചു മാം;
ഉണ്ടിപ്പോള്‍ സുഖമായതിന്നു, മതിനാല്‍
     നാട്ടിന്നു പെട്ടെന്നു നി-
ഷ്കുണ്ഠം മല്‍ ഗുരുപാദഗൌരവവശാല്‍
     വേഗേന പോകുന്നു ഞാന്‍.

പത്രങ്ങള്‍ക്കെഴുതാന്‍ പ്രയാസമിനിമേല്‍
     പക്ഷേ, ഭവിക്കാം സഖേ
തത്രാനേകമെനിക്കു സമ്പ്രതി വരാം
     കൃത്യം സ്വകര്‍ത്തവ്യമായ്;
ചിത്താശംസ തഥാപിയുണ്ടതിനുമേ-
     യെന്നാല്‍ തദര്‍ത്ഥം പുനര്‍-
വൃത്താന്തം സുകവേ, നമുക്കെഴുതിടാം
     പിന്നീടുമന്യോന്യമായ്.

മറ്റൊന്നും പറയുന്നതിന്നവസരം
     തല്‍ക്കാലമില്ലോര്‍ക്ക മേ
മറ്റേന്നാളിവിടം വിടുന്നതിനു ഞാ-
     നോര്‍ക്കുന്നി നീക്കംവിനാ;
മറ്റെല്ലാര്‍ക്കുമെനിക്കുമത്ര കുശലം-
     തന്നാണു ദൈവേച്ഛയാ,
ചുറ്റും നാടു നിറഞ്ഞുമിപ്പൊഴിവിടെ
     പ്ലേഗുണ്ടു വേണ്ടുന്നപോല്‍.

വിവേകാനന്ദാഭിധസ്വാമിതന്‍ വാക്-
പ്രവാഹത്തില്പെട്ടതാം കര്‍മ്മയോഗം
കവേയിപ്പോള്‍ ഭാഷയാക്കുന്നതും ഞാന്‍
തവേഷ്ടം‌പോല്‍ ‘ചന്ദ്രിക’യ്ക്കായയയ്ക്കാം.
                                                     - 1900

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍