ഉള്‍നാട്ടിലെ ഓണം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

എന്തുല്ലാസഭരം നിനയ്ക്കിലുളവാ-
          കുന്നെന്തൊരാനന്ദമി-
ന്നെന്തോ കേരളമാകെയാകൃതി പകര്‍ന്നു
          ദ്യോവിലും ഭൂവിലും
അന്തശ്ശോഭകലര്‍ന്ന രണ്ടു മഴതന്‍
          മദ്ധ്യസ്ഥമാം കാലവും
ചന്തം ചിന്തിയെഴുന്നു രണ്ടിലകളു-
          ള്ളമ്പും നറുമ്പൂവുപോല്‍.

കുറ്റം വിട്ടിഹ കാലശക്തി പുതുതായ്
          കൊല്ലാബ്ദമാമുണ്ണിയെ-
പ്പെറ്റെന്നോര്‍ത്തു പിതാമഹീപ്രകൃതിയി-
           ന്നേറ്റം പ്രസാദിക്കയോ,
തെറ്റെന്നാ ശിശുതന്നെ സസ്മിതവിലാ-
          സത്താല്‍ സമസ്താശയം
മുറ്റും പോന്നു ഹരിക്കയോ! രസദമല്ലോ
          ബാല്യമെല്ലാര്‍ക്കുമേ.

തിങ്ങും കാറുകള്‍ നീങ്ങി കാട്ടിലവുതന്‍
          കാര്‍പ്പാസമെല്ലാം പറ-
ന്നെങ്ങോ പോകുവതോ സിതാഭ്രമമെവിടന്നോ
         വന്നുചേരുന്നതോ!
എങ്ങാണ്ടെറ്റി വിരിച്ച വസ്ത്രനിരയാ
         വണ്ണാനെ വഞ്ചിച്ചഹോ-
യിങ്ങിക്കാറ്റു ഹരിച്ചുപോയ് ഗഗനമാര്‍
        ഗ്ഗത്തില്‍ പരത്തുന്നതോ?

ആവാമായതു തന്നെയിന്നഖിലദേ-
        വന്മാര്‍ക്കുമുത്സാഹമാ-
മീവണ്ണം ‘നടമാറ്റ’വര്‍ക്കു പവനന്‍
        ലാക്കായ് വിരിക്കുനതാം
ഭൂവില്‍ കൌതുകമീവിധം ഭൂവനരമ്യം
       കണ്ടുകൊണ്ടാടുവാ-
നേവം പോന്നഥവാ രചിച്ചിടുകയാം
        കൂടാരമോരോന്നവര്‍.

സ്ഥൂലച്ഛായ മരം വെടിഞ്ഞിഹ ഗമി-
       ക്കുമ്പോലെ പോഅം പൂമുകില്‍-
ജ്ജാലത്തിന്‍ നിഴലാല്‍ ജനങ്ങള്‍ വെയിലില്‍-
       പ്പോകുന്നു ശോകംവിനാ
ലീലയ്ക്കായ് വെളിയില്‍ക്കടന്നിതു പിടി-
       പ്പാനങ്ങുമിങ്ങ്നും ദ്രുതം
ബാലന്മാര്‍ ധൃതമത്സരം രസമിയ-
       ന്നോടുന്നു വാടങ്ങളില്‍.

ദൂരത്താണിനിയും പ്രഭാതമെഴുനേ-
      റ്റെന്നാലുമിന്നേറ്റവും
നേരത്തേ വിളികൂട്ടിടുന്നു ഖവവൃന്ദം
     ഹന്ത! സന്തുഷ്ടിയാല്‍
നേരായ് കാക്ക കരഞ്ഞു ‘താത! ജനനീ
      കേള്‍ക്കുയെഴീക്കെ’ന്നെഴു-
ന്നോരോ കേളികളോര്‍ത്തുറക്കമിയലാതേ
      വത്സരുത്സാഹികള്‍.

സ്വാപം വിട്ടെഴുമംഗനാജനമകത്തൂദ്-
       ഗേയപുണ്യാര്‍ത്ഥമാം
ഭൂപാളം തുടരുന്നഹോ! മനമലി-
       ഞ്ഞാര്‍ക്കും ലയിക്കുന്നതില്‍
ദീപത്തിന്നരികത്തു വൃദ്ധകളെയാ-
       ശങ്കിച്ചു പൈതങ്ങള്‍ പോയ്
ശ്രീപൊങ്ങും ശുഭരാമനാമജപമാ-
       യെങ്ങും മുഴങ്ങുന്നതും.

മന്ദം മര്‍മ്മരഭാഷി പൂര്‍വ്വപവനന്‍
       മന്ത്രിച്ചണഞ്ഞൂ, ഗളം
നന്ദിച്ചാട്ടി വിടര്‍ന്ന പൂക്കള്‍, ചിരകുല്‍-
       ക്ഷേപിച്ചു തേനീച്ചകള്‍
വന്നെല്ലാം വഴിയോളമാശു പരിമാര്‍
      ജ്ജിച്ചു തളിച്ചു ഗൃഹം
നന്നാക്കി യുവദാസിമാര്‍ നടനമാ-
      യീ ലക്ഷ്മിയിക്ഷോണിയില്‍.
               (അപൂര്‍ണ്ണം)

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍