എന്റെ പ്രമാണം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്


നിത്യം ജ്വലിപ്പൊരു പരാര്‍ക്കനെ നേര്‍ത്തുനോക്കി-
ക്കത്തിപ്പൊടിഞ്ഞ മിഴിയില്‍ പ്രഭതന്നെ കാണാ,
അത്യന്തകോമളതേയാര്‍ന്ന ‘മത’പ്രസൂനം
കുത്തിച്ചതയ്ക്കില്‍ മണമോ മധുവോ ലഭിക്കാ.

ഊഹത്തിനുണ്ടവധി ജീവിതകാലമല്പം,
ദേഹിക്കു ശാന്തി സുഖമേകുക കേണിടാതെ
മോഹം കുറയ്ക്ക സുഖദങ്ങളിലേവരേയും
സ്നേഹിക്കയാമ്പല്‍നിരയെക്കുളിര്‍തിങ്കള്‍പോലെ.

                        (അപൂര്‍ണ്ണം)

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍