മയൂരസന്ദേശം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍ശ്രീമാന്‍ വഞ്ചിക്ഷിതിഭൃദുരഗര്‍ക്ഷോത്ഭ-

വോ ഭാഗിനേയീം

ലക്ഷ്മീം വിശ്വോത്തരഗുണഗണൈസ്താം സ തൈ-

സ്തൈര്‍ഗരിഷ്ഠാം

ആര്‍ത്താം കുര്‍വ്വന്‍ പ്രണയവസതേഃ പ്രേയ-

സോ വിപ്രയോഗാല്‍

ചിക്ഷേപേ തം ബത നിരവധൗ കേര-

ളം ദുഃഖസിന്ധൗ.

(അപൂര്‍ണ്ണം)