പരമപഞ്ചകം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍പരമപഞ്ചകം

(കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാലത്തെ ഒരു സ്തോത്രകൃതി)

നിരയാ നിരയാ‍യ് നിരയായ്
നിരയാംഭോധിക്കു നിയതാകലത്തായ്
വരയാ വരയാ വരയായ്
വരയാറും വിട്ട വരയെ വന്ദിക്കാം.

മറവാ മറവായ് മറവായ്
മറവാവതല്ലാത മണിവിളക്കായി
നിറവാ നിറവായ് നിറവായ്
നിരവായമൃതായ നിലയെ വന്ദിക്കാം.

തിരയാ തിരയാ തിരയായ്
തിരയാറീടുന്ന തിരുവരുള്‍ക്കടലായ്
പരയാ പരയാ പരയാ
പരയാ പരയായ് പദവി വന്ദിക്കാം.

തിരയാതിരിയാതിരിയായ്
തിരയാദരിയാത യെരിയുമെരിയായി
പിരിയാ പിരിയാപിരിയായ്
പിരിയാതരുളുന്ന പിടിയെ വന്ദിക്കാം.

മറയാ മറയാ മറയായ്
മായാലറിയാത മതിയിലും മതിയായ്
പറയാ പറയാ പറയായ്
പറയാവതല്ലാത പദയുഗം പണിയാം.

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%AA%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%95%E0%B4%82" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്