പ്രാണിദയ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

കഠിനഹൃദയ നീ കടന്നിവണ്ണം
തുടരുവതെങ്ങനെ തന്‍ ഹിതത്തിനായി
വടിവെഴുമൊരു ജന്തുവെത്തുടിപ്പി-
ച്ചിടുവതിതെന്തിനതെന്തുചെയ്തു നിന്നെ?

കരുണയുടയൊരീശസൃഷ്ടിയാണീ-
യുരുവുകളൊക്കെയതോര്‍ത്തതില്ലയോ നീ
അറിയുമവനിതൊക്കെയോര്‍ക്ക മേല്‍നി-
ന്നറിയുക കേള്‍ക്കുമിവറ്റ കേണിടുമ്പോള്‍.

കരവതവനറിഞ്ഞു നോക്കുമേ നിന്‍
കരമിതു ചോരയണിഞ്ഞ കത്തിയോടും
കരുതുകയതു സാധു ചേതനത്തില്‍-
പ്പരമലിവേകുക പോക കൊന്നിടായ്ക്.

ഇതിനെയുമിഹ നിന്നെയും ചമച്ചാ-
വിധിയൊരുപോലവനോര്‍ക്ക വിശ്വകര്‍ത്താ
മതിയിലിയലുകന്‍പൂ നിന്‍ വിധാതാ-
വധികദയാപരനെന്നതോര്‍ത്തു നീയും.

                                                          - 1906

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍