അച്ഛന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

പള്ളിക്കൂടം വിട്ടു സായം പടിക്കല്‍
തുള്ളിച്ചാടിച്ചെന്നു ഞാനെത്തിടുമ്പോള്‍
തള്ളിക്കാര്യം സര്‍വമെന്നച്ഛനെന്നില്‍
ക്കൊള്ളിക്കുന്നൂ നോട്ടമെന്നും കൃപാദ്രന്‍

ജോടും മുണ്ടും പുസ്തകം പന്തുമെല്ലാം
മേടിച്ചേകുന്നെന്റെ പാഠം കഴിഞ്ഞാല്‍
കൂടിക്കേളിക്കില്ലിനിക്കാരുമെങ്കില്‍
കൂടുന്നച്ഛന്‍-ബാലനല്ലെങ്കിലും താന്‍

രണ്ടാളും ഹാ! ഞങ്ങള്‍ കണ്ണാടി തന്നില്‍
ക്കാണ്ടാല്‍ തോന്നും കൌതുകം സ്വല്പമല്ല
ഉണ്ടാച്ഛായക്കച്ഛനേറും വലിപ്പം
കൊണ്ടോ ഭേദം തെല്ലുതാന്‍ ശ്മശ്രുകൊണ്ടോ?

ഖേദിച്ചുള്ളില്‍ച്ചിന്തപൂണ്ടാലുമച്ഛന്‍
മോദിച്ചീടുന്നെന്മുഖം കണ്‍കിലപ്പോള്‍
വാദിച്ചോതാമമ്മയോടും- സ്വയം ഞാന്‍
ചോദിച്ചാലേകാത്തതില്ലത്യുദാരന്‍

ഗേഹത്തെക്കാള്‍ സ്വത്തിനേക്കാളുമച്ഛന്‍
സ്നേഹിച്ചീടുന്നമ്മയെക്കാളുമെന്നെ
ആഹാ! വാച്ചേറുന്നു കൂറിന്നെനിക്കും
ദേഹം രണ്ടീ ഞങ്ങളോന്നാണു ന്‍ഊനം

എന്നീവണ്ണം തോഴരോടായ്ക്കിനാവില്‍
ച്ചൊന്നോരുണ്ണിക്കുള്ളുറങ്ങും ശിരസ്സില്‍
ചിന്നും ഹര്‍ഷത്തോടണഞ്ഞച്ഛനാമാ-
ദ്ധന്യന്‍ ചുംബിച്ചാനറിഞ്ഞീല ബാലന്‍ !

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍