സ്വാതന്ത്ര്യഗാഥ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍മണിമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്


സ്വാതന്ത്ര്യരാജ്യത്തിന്‍ സമ്രാട്ടെ, തേജസ്സിന്‍
വ്രാതമാം സ്വര്‍ണ്ണസിംഹാസനത്തില്‍
ജ്യോതിഷ്കിരണാവലിച്ചെങ്കോല്‍ തൃക്കയില്‍
ദ്യോതിപ്പിചമ്പുന്ന തമ്പുരാനെ.

നിന്തിരുവാഴ്ച ജയിക്കട്ടെ! പീഡയില്‍
പിന്തിരിയാത്ത തലമുറകള്‍,
സന്തതം ഘോഷിച്ചു മാറ്റൊലിക്കൊള്ളട്ടെ!
നിന്തിരുനാമം ഭുവനമെങ്ങും.

അന്ധകാരത്തിന്റെയാഴത്തില്‍ ക്രൂരമാ-
മെന്തൊരു മായവ്യവസ്ഥയാലോ
ബന്ധസ്ഥരായ് ഞങ്ങള്‍ കേഴുന്നു ദേവ, നിന്‍
സ്വന്തകിടാങ്ങള്‍, നിരപരാധര്‍.

ഓരുന്നു ഞങ്ങള്‍ പിതാവെ, നിന്‍ കണ്‍‌മുന
ദൂരത്തും തേന്മഴ ചാറുമെന്നും
ക്രൂരതതന്നുടെ നേരേയതുതന്നെ
ഘോരമിടിത്തീയായ് മാറുമെന്നും.

ചട്ടറ്റ നിന്‍ കരവാളില്‍ ചലല്‍‌പ്രഭ
തട്ടുമാറാക ഞങ്ങള്‍ക്കു കണ്ണില്‍
വെട്ടിമുറിക്കുക കാല്‍ച്ചങ്ങല വിഭോ!
പൊട്ടിച്ചെറികയിക്കൈവിലങ്ങും

ഞങ്ങളെപ്പൊക്കുക, കൂരിരുട്ടിന്‍‌കോട്ട-
യെങ്ങും ചവിട്ടി നിരത്തുവാനും
തങ്ങളില്‍ കൈകോര്‍ത്തു മോക്ഷസുഖബ്ധിയില്‍
മുങ്ങിക്കളിച്ചു പുളയ്ക്കുവാനും.

സത്യം ശ്വസിച്ചും സമത്വം കണ്ടും സ്നേഹ-
സത്തു നുകര്‍ന്നും കൃതാര്‍ത്ഥരായി
സദ്ധര്‍മ്മത്തൂടെ നടക്കട്ടെ, മാനവ-
രിദ്ധര സ്വര്‍ഗ്ഗമായ്‌ത്തീര്‍ന്നിടട്ടെ.

മണിമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍