കരുണാനിധിസ്തോത്രം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

കാറകന്നു തെളിഞ്ഞൊരംബര-
     വീഥിയില്‍ക്കുളിര്‍തെന്നല്‍‌പോല്‍
ചേറകന്നു വിളങ്ങിടും നെടു-
     ചോലയില്‍ത്തെളിനീരുപോല്‍
മാറിയിമ്മലമൊക്കെയെന്‍‌മന-
     താരിലാരിലുമൊന്നുപോല്‍
ഊറിയന്‍‌പു പരക്കുമാറു തു-
     ണയ്ക്ക നീ കരുണാനിധേ.
         (അപൂര്‍ണ്ണം)

കാണപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ കലര്‍ന്നുനിന്നു
കാണുന്ന കാഴ്ചയതിലായ്കണവും മറഞ്ഞു
ചേണുറ്റ ചിദ്‌ദ്യുതിയൊടും ശിവചന്ദ്രബിംബം
കാണുന്നു കൌമുദി പരന്നിനിയെന്നഹോ ഞാന്‍.
       (അപൂര്‍ണ്ണം)

സുഖയതി ഹൃദയം മേ ചന്ദ്രികാ വിശ്വമാതാ:
കിമിഹ സുഖനിദാനം ദേവി ചന്ദ്രോ ജഡാത്മാ
ന വിധുരയമിയം വാ കൗമുദീ നേദമഭ്രം
വദനമമലഹാസശ്ചാപി തേ കേശപാശ:
                                                              - ഏപ്രില്‍ 1917

വിവിധകുസുമരത്നൈര്‍വീരുധാം ഭൂഷിതാംഗ:
കളരവകളകണ്ഠൈര്‍ഗായകൈ: സ്തൂയമാന:
പരിലസതി വസന്തേ പര്‍വ്വതസ്സര്വ്വകാന്തേ
ക്ഷിതിഭൃദിവ ഹി സാക്ഷാന്നിര്‍ഝരോദാരഹാര:
                                                             - 1902

ദധദമലകലാമിവൈന്ദവീം
ദളിതതമാ: സ്വവിഷാണലേഖയാ
വിശദയതു ഗതിം വിശൃംഖലാം
മമ ഭഗവാന്‍ സുമുഖോ, മതംഗജ:.

വ്യാപ്യ വാങ്മയമിദം ജഗത്‌സ്ഥിതാ
വ്യാതനോതു മമ ദേവതാ ശ്രിയം
കാപി ഹസ്തപരിവാദിനീഗളല്‍
കാകളീലയകലാകൂതുഹലാ!

ഉള്‍ക്കൊണ്ട തീയതിലുമാപതി തന്റെ കണ്ണില്‍
ചൊല്‍ക്കൊണ്ടെഴുന്ന മമ ശാര്‍ക്കരയാര്‍ന്ന ദേവി
ഉല്‍ക്കണ്ഠപൂണ്ടിവനിലെപ്പൊഴുമുള്ളിലന്‍പു
കൈക്കൊണ്ടു നില്‍ക്കണമൊഴിക്കണമാര്‍ത്തിയെല്ലാം

കൈവേലുമായ് മരതകാംചലകാന്തിപൂണ്ട
മെയ്വര്‍ണ്ണമാര്‍ന്ന മയിലേറിയ മോഹനാംഗന്‍
ദൈവജ്ഞമൗലി മമ ദീനദയോപയോധി
കൈവല്യമൂര്‍ത്തി കൃപചെയ്യുക കാര്‍ത്തികേയന്‍.
                                                                - മെയ് 1904