രണ്ടു മംഗളാശംസകള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

പ്രേമം മുഴുത്തു കവിയാല്‍ കവിസാര്‍വ്വഭൌമ-
നാമത്തില്‍ നിര്‍മ്മിതമനോഹരസൌധമേ, നീ
തൂമജ്ഞുവാം കവിതപോല്‍ സുധയാര്‍ന്നു ചിന്താ-
രോമന്ഥമേകിയരുളുന്നയി രോമഹര്‍ഷം!
                                                         - ഏപ്രില്‍ 1922

ഗേയം ഹര്‍മ്മ്യഗതം ചമപ്പതിനു ചൊ-
     ല്ലീടുന്നുവല്ലോ ബലാല്‍
ഭൂയോ മോദമൊടെന്‍ സുഹൃത്തിളയ-
     ചാന്നാര്‍, ദേവി കാവ്യാത്മികേ!
മായാപേത മമത്വമാരെയുമിള-
     ക്കീടുന്നുവെന്നല്ലയേ,
നീയും ലക്ഷ്മിയുമേതിലേറുമതി-
     ലേറീടുന്നു സൌന്ദര്യവും!
                                                           - 1907

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍