ലോകം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

മതിതെളിയുമുഷസ്സോ മുഗ്ദ്ധമാമന്തിതാനോ
മതമധുരിമപൂവോ മഞ്ജുവാം പൂനിലാവോ
വിതതമിവയെയൊന്നും വിശ്വമേ, കണ്ടു നിന്നെ-
പ്പുതുമയൊടു പുകഴ്ത്താനല്ല പോകുന്നഹോ ഞാന്‍

വികസിതമലര്‍വാടീവായുപോതങ്ങള്‍ പൊങ്ങി-
സ്സുകലിതസുമഗന്ധാരമ്യമാമംബരത്തില്‍
സുഖമൊടിഹ പരന്നീടട്ടെ നിന്‍ കീര്‍ത്തി പാടി-
ക്ഖഗനിര-യറിവേലാതുള്ളവര്‍ക്കാകുമേതും.

മദവിവശനജസ്രം മദ്യഭേദത്തെ വാഴ്ത്തും,
മദനഹതവിവേകര്‍ മൂര്‍ഖയാം വേശ്യയേയും,
കിതവനിഹ പുകഴ്ത്തും കേവലം ചൂതിനേയും,
ഹൃദയരഹിതനാം നായാടി നായാട്ടിനേയും

അതിസുഭഗമരണ്യം ദുഷ്ടസത്ത്വങ്ങള്‍ വാഴു-
ന്നതി,ലഴകെഴുമംഭോദത്തിലാഴുന്നിടിത്തീ
ഹ്രദമമലമനോജ്ഞം നക്രമുണ്ടുള്ളിലേവം
വിദിതഭുവനമേ നിന്‍‌വൃത്തി-ഹാ! പേടിയാകും!

പുതിയതളിരുദിക്കുന്നിന്നു നാളൊന്നുപോയാ-
ലതു ഹരിതപലാശം പാണ്ഡുപത്രം ക്രമത്താല്‍
ഇതി ചപലമവസ്ഥാജാലമെന്നല്ല കാക്കു-
ന്നതിനെ ബഹുവിപത്തും ക്രൂദ്ധമാം മൃത്യുതാനും.

മുരളുവതില്‍ മയങ്ങീടുള്ളുതന്നുള്ള പൂ നിന്‍
പരസുമരതി കണ്ടാല്‍ വാടി വീഴുന്നു വണ്ടേ,
വിരവിലുഴറി നീയും നാളെ ഞാവല്‍പ്പഴം‌പോല്‍
വിരസമിഹ ലയിക്കും വീണു ഹാ! മിഥ്യയെല്ലാം.

മധുമൃദുപവനന്മാര്‍ വന്നു മന്നില്‍ സുഖം ചേര്‍-
ത്ത്യതുവിരതിയില്‍ നില്ക്കാതെത്രയോ യാത്രയായി
അധികമുപതപിപ്പിക്കും കൊടുങ്കാറ്റുമാര്‍ന്നു
ഹതിയൊടുമിഹ കാസക്ലേശിപോലേങ്ങിയേങ്ങി

മൃദുലതൃണദലത്തേ ഹന്ത മാന്‍ തിന്നിടുന്നി-
ങ്ങദയമതിനെ ദുഷ്ടന്‍ കൊന്നിടുന്നു മൃഗേന്ദ്രന്‍
അഥ ഹരിയെ നരേശന്‍ വേട്ടയാടുന്നവന്നും
മൃതിയടരില്‍ വരുന്നൂ-മൃത്യുവിന്‍ നൃത്തമെങ്ങും.

ജയമതിനു പകയ്ക്കുന്നിങ്ങു ജന്യത്തെ ജന്യം
സ്വയമനിലജലാദ്യം കാരണം കാരണത്തെ
ക്ഷയപദവിയുമോതുന്നാഗമത്തിങ്കലിത്ഥം
നിയതമഴിയുമെന്നെപ്പോലെ മാലാര്‍ന്നു നീയും.

രവിശശികള്‍, വിളങ്ങും രമ്യതാരങ്ങളിക്ക-
ണ്ടവയുമിഹ വെടിക്കെട്ടെന്നപോല്‍ നിന്നുപോകാം
അവികലമിരുള്‍മൂടാം നാളെയയ്യോയുറങ്ങു-
ന്നിവിടെയായി കിനാവുംകണ്ടു കൊണ്ടാടി മര്‍ത്ത്യന്‍.

പ്രഥിതമിഹ ചൂഴുന്നീടുന്നഹോ വിണ്ണില്‍നിന്നി-
പ്‌പൃഥിവിയുമിഹ രശൈഭ്രാന്തമാം രേണുപോലെ
സ്ഥിതി മനുജനിതിങ്കല്‍ ഹന്ത! നീര്‍ത്തുള്ളിയോര്‍ത്താ-
ലതിലെഴുമണുജീവിക്കത്ര വാരാശിയത്രെ.

അഹഹ! ദുരഭിമാനഗ്രസ്തബുദ്ധേ, നരാ, നിന്‍
സഹജലഘുതയോര്‍ക്കുന്നില്ല നീ തെല്ലുപോലും
ഗഹനഭുവനതത്ത്വം പാര്‍ക്കിലെങ്ങെങ്ങഹോ നി-
ന്നഹമഹമിക നിസ്സാരാഭ്യസൂയാഗ്രഹത്തില്‍!
               (അപൂര്‍ണ്ണം)

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍