പുഷ്പവാടി - ഗുണനിഷ്ഠ

ഗുണനിഷ്ഠ


തെരുതെരെ വിളങ്ങും നവകൃതകരത്നം
തെരുവുകളിലെങ്ങും തിരുതകൃതിയായി,
പുരുമഹിമ താണും പരിഭവമിയന്നും
മരുവി വിലയേറും മണികള്‍ മറയാറായ്.

നയ,മരിയ സത്യം, ദയ, പരഹിതത്തില്‍
പ്രിയത മുതലാകും ഹൃദയഗുണമെല്ലാം
ഭയമിയലുമാറായതതിനുടെ രൂപം
സ്വയമഭിനയിക്കും ഖലദുരകളാലെ.

ഒരു വിജയമോര്‍ത്തിട്ടൊരു ചതി തുടര്‍ന്നാല്‍
പെരുകുമതുമൂലം പല വിനകള്‍ നാട്ടില്‍
കരുമനഗുണങ്ങള്‍ക്കണയുവതു ധൂര്‍ത്തേ,
കരുതുക സഹിക്കാ ഗുണനിലയനീശന്‍.

കളികള്‍ മതിയാക്കൂ കപടമണി! നീണാ-
ളൊളിചിതറിടാ നിന്മുഖമിതൊരുനാള്‍ നീ
തെളിവുടയ നീരില്‍ പെടുമൊരു മരുന്നാ‍ല്‍
പൊളിയുമഥവാ പോയ് നികഷശിലയേറും!

ക്ഷണപരിഭവത്താല്‍ ഗുണമണികള്‍മേല്‍ നിന്‍
പ്രണയമൊരുലേശം കുറയരുതു നെഞ്ചേ,
ഗുണനിരയൊടൊപ്പം മനുജനൊരുനാളും
തുണയരുളിടാ കേള്‍ സുരനിരകള്‍പോലും.

ഏപ്രില്‍ 1920