ഒരു ഉദ്‌ബോധനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍മണിമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്


സൂര്യന്‍ കിഴക്കുദിക്കാറായ്
സരഘാനിവഹങ്ങളേ!
സ്വാതന്ത്ര്യമധു തേടീടാന്‍
സോത്സാഹമെഴുനേല്‍ക്കുവിന്‍.

പറന്നുപോവിന്‍ പുഷ്പങ്ങ-
ളെങ്ങെന്നാലങ്ങു ചെല്ലുവിന്‍!
പുലര്‍കാലത്തു തേനീച്ച-
യുറങ്ങാ സുദിനങ്ങളില്‍.

ഭിന്നവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ പൂക്കള്‍ക്കു
ഭഗവാനു ചിത്രഭാനുതാന്‍
ഔദാര്യമാര്‍ന്നു നല്‍കുന്നു
നിങ്ങള്‍ക്കുത്സാഹമേറ്റുവാന്‍.

തുല്യമായ് സര്‍വസുമവും
തലോടി മണമാര്‍ന്നിതാ
പ്രഭാതവായു പോകുന്നു
പോവിന്‍ നിങ്ങളതേവഴി.

വീട്ടിലോ നാട്ടിലോ വല്ല
കാട്ടിലോ മേട്ടിലോ സ്വയം
പൂവു സൃഷ്ടിച്ച കൈയങ്ങു
വിളിക്കുന്നുണ്ടു നിങ്ങളെ.

ചെന്നമ്മലരിനെല്ലാവും
ദളം ദ്വിഗുണമാര്‍ന്നപോല്‍
ചിറകര്‍പ്പിച്ചു പോകര്‍ക്കു
ചേര്‍പ്പിന്‍ കണ്ണിനു കൌതുകം.

സ്വയം മുകുളജാലത്തി-
നുള്ളത്തിലമൃതാക്ഷരം
ഉപദേശിച്ചു സദ്‌ബോധ-
മുണ്ടാക്കി മധുവുണ്ണുവിന്‍.

മന്ത്രിക്കുവിന്‍ കൂടി നാനാ-
മാര്‍ഗ്ഗത്തൂടെ ചരിക്കുവിന്‍
വെവ്വേറായ് മോക്ഷമാര്‍ജ്ജിപ്പി-
നൊന്നായ് ചേര്‍ന്നതു കാക്കുവിന്‍.

തരുശാഖയിലോ താഴെ-
പ്പൊത്തിലോ കന്ദരത്തിലോ
ഗൃഹകോടിയിലോ സംഘം
കൂടി ക്ഷേമം നിനയ്ക്കുവിന്‍.

ഉപദ്രവിക്കായുവിന്‍ പോ-
യൊരു ജന്തുവിനേയുമേ
അപായം തടയാന്‍ ഘോര-
ഹുങ്കാരം കൂട്ടി നില്‍ക്കുവിന്‍.

തേനോളം സ്വാദ്യമായ് ലോക-
ത്തെങ്ങുമില്ലാര്‍ക്കുമൊന്നുമേ
അതിന്റെയപഹര്‍ത്താക്ക-
ളത്രേയസുരരോര്‍ക്കുവിന്‍.

മുഖത്തുണ്ടിന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു
ദൈവദത്തമൊരായുധം
മൃദുവെന്നാകിലും തീക്ഷ്ണം
പേടിക്കുമതു വൈരികള്‍.

വഞ്ചിശ്രീയെക്കവരുവാന്‍
പണ്ടു വന്നൊരു മുഷ്കരന്‍
മുകിലന്‍ പടയോടൊത്തു
മുടിഞ്ഞു മക്ഷികാളിയാല്‍.

അതോര്‍ക്കും ധൂര്‍ത്തരീയുഗ്ര-
സംഘം കണ്ടു ഭയപ്പെടും
ന്യായസ്ഥരുടെ ശൗര്യത്തെ
വിശേഷിച്ചഞ്ചുമാരുമേ.

മുറിവേല്‍‌പ്പിക്കിലും ധൂര്‍ത്തര്‍
പത്രം ചുട്ടുകരിക്കിലും
മുഷ്ക്കിന്നു കീഴടങ്ങാതെ
മരിപ്പോളം തടുക്കുവിന്‍.

മലക്കുണ്ടില്‍ മറിഞ്ഞെത്ര
കീടം ചാകുന്നു നാള്‍ക്കുനാള്‍
മധുകാത്തുറ്റ തേന്‍‌കൂട്ടില്‍
മരിപ്പിന്‍ നിങ്ങള്‍ വേണ്ടുകില്‍.

സ്വാതന്ത്ര്യംതന്നെയമൃതം
സ്വാതന്ത്ര്യംതന്നെ ജീവിതം
പാരതന്ത്ര്യം മാനികള്‍ക്കു
മൃതിയെക്കാള്‍ ഭയാനകം.

സ്വാതന്ത്ര്യമധു തേടീടാന്‍
സരഘാനിവഹങ്ങളേ
തുണയ്ക്കും നിങ്ങളെദ്ദീന-
ദയാലു ജഗദീശ്വരന്‍.

മണിമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍