ഒരു തര്‍ജ്ജമ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

നഖാനി വിധുശങ്കയാ കരതലെന തന്വ്യാവൃണോത്
തതഃ കിസലയഭ്രമാല്‍ കരമഥാക്ഷിപദ് ദൂരതഃ
തതോ വലയശിഞ്ജിതം ഭ്രമരഗുഞ്ജിതാകാങ്ഖയാ
ഉഹൂരിതി കുഹൂരവധ്വനിധിയാ ച മൂര്‍ച്ഛാമഗാല്‍

നല്‍ധാവള്യം കലര്‍ന്നുള്ളൊരു നഖനിരയെ
ത്തിങ്കളെന്നോര്‍ത്തമര്‍ത്തി-
കൈത്താരിന്നുള്ളൊളിച്ചാളവളതു തളിരെ-
ന്നോര്‍ത്തുടന്‍ കൈ കുടഞ്ഞാള്‍
അത്തവ്വില്‍ തന്‍ വളയ്ക്കുള്ളൊലിയളിരവമെ-
ന്നോര്‍ത്തു ഹൂവെന്നു കേണാ-
ളത്തേന്നേര്‍വാണി കൂവും കുയിലിനെയുടനൂ-
ഹിച്ചു മോഹിച്ചു വീണാള്‍

മദ്ഗേഹേ മുസലീവ മൂഷികവധൂഃ
മൂഷീവ മാര്‍ജ്ജാലിക
മാര്‍ജ്ജാലീവ ശുനീ ശുനീവ ഗൃഹിണീ
കഥ്യാഃ കിമന്യേ ജനാഃ
മൂര്‍ച്ഛാപന്നശിശൂനസുല്‍ വിജഹതഃ
സമ്പ്രേക്ഷ്യ ഝില്ലീരവാല്‍
ലൂതാതന്തുവിതാനസംവൃതമുഖീ
ചുല്ലീ ചിരം രോദിതി

പല്ലിക്കൊത്തെലിയായെലിക്കു സമമാ-
യീ പൂച്ചയും പൂച്ചതന്‍
തുല്യം പട്ടിയുമായി പട്ടിയതുപോ-
ലായ് പത്നിയും പത്തനേ
ചൊല്ലുന്നെന്തിനി ഞാന്‍ ചിലന്തിവലയാം
മുണ്ടാല്‍ മുഖം മൂടിയാ-
ഝില്ലീശബ്ദമിയന്നടുപ്പഴുതിടു-
ന്നെന്നുണ്ണിമാര്‍ ചാകവേ

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍