ഒരു പാട്ട്‌
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

(‘മംഗളമാര്‍ന്നു വാഴണെ‘ എന്ന മട്ട്)

സോദരരേ! നിങ്ങള്‍ സുഖ-
മേദുരമെന്നും ജയിക്ക!
സാദരമുന്നതി വരാന്‍
ഖേദരഹിതം ശ്രമിക്ക!-സോദരരേ!...

സിംഹളര്‍, തീയര്‍, സേവകര്‍,
സിംഹതിയൊന്നപരോക്ഷം
നന്മയൊടു കേരളത്തില്‍
നമ്മള്‍ പതിന്നാലുലക്ഷം-സോദരരേ!...

നൂനമൊരു തൃണം ബല-
ഹീനമതിന്റെ സംഹതി
പീനപാശമാകില്‍, മദ-
യാനയെ പൂട്ടുവാന്‍ മതി-സോദരരേ!...

അംബുധി ഭയങ്കരമി-
തംബുബിന്ദുരാശിയല്ലൊ
ഇമ്മലകള്‍തന്നെ ചെറു-
മണ്‍‌മണിത്തരികളല്ലൊ-സോദരരേ!...

ചേരുവിനൊന്നായി യത്നം
പാരമാര്‍ന്നു നേടിന്‍ പുകള്‍
വാരിധികീടങ്ങള്‍ മണ്ണു
കോരിയുണ്ടാക്കി ദ്വീപുകള്‍-സോദരരേ!...

ശണ്ഠയില്‍ ശോഭിപ്പിച്ചുതേ
പണ്ടു നാം പടനിലങ്ങള്‍
കുണ്ഠിതയെന്നിയെ കൃഷി-
കൊണ്ടുമാ വെറുനിലങ്ങള്‍-സോദരരേ!...

മന്നിലേവനും വരുന്നി-
തുന്നതി പരിശ്രമത്താല്‍
മന്നവനും മടിയാലെ
മാന്യത കെടുംക്രമത്താല്‍‌-സോദരരേ!...

വിദ്യയും ധനവും വരാന്‍
ഉദ്യതരായ് പൊരുതുവിന്‍
സത്യവും നീതിയും കുല=
കൃത്യമെന്നു കരുതുവിന്‍-സോദരരേ!...

ഒത്തുമോരോന്നായും പൊതു-
വൃദ്ധിയോര്‍ക്കുവിനകമേ
നിത്യവും രക്ഷിച്ചുമൈക-
മത്യമാം കോട്ട പുറമേ-സോദരരേ!...

തങ്ങള്‍ തങ്ങളെത്തുണപ്പോര്‍
തങ്ങളെ ദൈവം തുണയ്ക്കും
നിങ്ങളതു നിനയ്ക്കുവിന്‍
മംഗളം, മംഗളം! പ്രിയ-സോദരരേ!....

                                 - നവംബര്‍ 1906

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍