ഒരു മറുപടി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

അയി പ്ത്രികേ, മമ കൃതിക്കു നിന്നിലാ
നയശാലി പന്തളനരാധിപന്‍ പ്രിയേ
സ്വയമേവ ചെയ്തൊരു നിരൂപണത്തിനുള്‍-
പ്രിയമോടു നന്ദി പറയുന്നിതേറെ ഞാന്‍.

വല്ലേടവും വ്യവഹിതാന്വയമക്കൃതിക്കു
ചൊല്ലാമിതാരുടെ കൃതിക്കുമിരിക്കുമാര്യേ,
വല്ലാതെ രണ്ടു പൊരുള്‍‌വച്ചതിലര്‍ത്ഥപൂര്‍ത്തി-
യില്ലെന്നുരയ്ക്കിലതു സാഹസമാണുതാനും.

എന്നാലേറെദിനങ്ങള്‍മിമ്പിളയകാ-
     ലത്തന്നുമെത്തും രസാല്‍
നന്നാകായ്കിലുമീവിധത്തിലതിനെ-
     ബ്ഭാഷാന്തരംചെയ്തു ഞാന്‍;
വന്നു വീഴ്ചകളച്ചിലും വിവിധമാ-
     യെന്നോര്‍ക്കണം പത്രികേ
മന്ദിക്കാതെ മഹേശിതന്‍ കരുണയാല്‍
     നന്നാക്കണം മേല്‍ക്കുമേല്‍

ഇതി നീതാനധുനാ പോ-
യതിസരസേ തമ്പുരാനൊടറിവിക്ക
അതുമല്ലദ്ദേഹത്തിനു
നുതിചെയ്തീടുന്നു ഞാനതുമുരയ്ക്ക.

വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍